Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów 1

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662) zarządza się, co następuje:

§ 1 historia zmian artykułu

Rozporządzenie określa:
1) kategorie urządzeń iczystych nośnikówsłużących do utrwalania utworów w zakresie własnego użytku osobistego;
2) wysokość, sposób pobieraniaipodziału opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w pkt 1;
3) organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnione do pobierania opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w pkt 1.

§ 2 historia zmian artykułu

1. Ustala się kategorie urządzeń i czystych nośników oraz wysokość opłat od:
1) magnetofonów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) magnetowidów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3 historia zmian artykułu

1. Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnionymi do pobierania opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, są:
1) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS — na rzecz twórców;
2) Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP — na rzecz artystów wykonawców;
3) Związek Producentów Audio-Video ZPAV — na rzecz producentów fonogramów i wideogramów.
2. Podziału opłat pobranych przez organizacje, o których mowa w ust. 1, dokonują:
1) od urządzeń i nośników wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS — na rzecz twórców,
b) Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP — na rzecz artystów wykonawców,
c) Związek Producentów Audio-Video ZPAV — na rzecz producentów fonogramów;
2) od urządzeń i nośników wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) Stowarzyszenie Filmowców Polskich — na rzecz twórców,
b) Związek Artystów Scen Polskich ZASP — na rzecz artystów wykonawców,
c) Związek Producentów Audio-Video ZPAV — na rzecz producentów wideogramów.

§ 4 historia zmian artykułu

Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnionymi do pobierania i podziału opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia, są:
1) Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL — na rzecz twórców;
2) Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” — na rzecz wydawców.

§ 5 historia zmian artykułu

Organizacje, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, przy poborze opłat mogą działać wspólnie.

§ 6 historia zmian artykułu

1. Organizacje wymienione w § 3 ust. 1 i § 4 pobierają opłatę za dany kwartał w terminie 14 dni po upływie tego kwartału. Wraz z opłatą są przekazywane informacje stanowiące podstawę określenia wysokości tej opłaty.
2. Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 przekazują, w terminie 60 dni po upływie danego kwartału, organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi reprezentującym twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów, zwanym dalej „organizacjami reprezentującymi podmioty uprawnione\", kwoty należne reprezentowanym przez te organizacje podmiotom uprawnionym wraz z rozliczeniem pobranych opłat.

§ 7 historia zmian artykułu

1. Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 przekazują organizacjom reprezentującym podmioty uprawnione opłaty w wysokości proporcjonalnej do zakresu utrwalania do własnego użytku osobistego utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów pochodzących od reprezentowanych przez te organizacje podmiotów.
2. Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 dokonują podziału opłat, na podstawie porozumienia zawartego przez wszystkie organizacje reprezentujące podmioty uprawnione, po ustaleniu – przy uwzględnieniu wyników badań obejmujących korzystanie z utworów, artystycznych wykonań oraz fonogramów i wideogramów, odzwierciedlających strukturę i rozmiar utrwalania utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów do własnego użytku osobistego – jaka część opłat jest należna poszczególnym kategoriom podmiotów uprawnionych.
3. W przypadku braku porozumienia organizacji reprezentujących podmioty uprawnione organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 dokonują podziału opłat po ustaleniu, przy uwzględnieniu wyników badań, o których mowa w ust. 2, jaka część opłat jest należna poszczególnym kategoriom podmiotów uprawnionych. Organizacja reprezentująca podmioty uprawnione może zgłosić zastrzeżenie organizacjom wymienionym w § 3 ust. 2 i § 4 dotyczące wysokości przypadającej kwoty opłat i przedstawić dokumentację w tym zakresie.
4. W przypadku braku akceptacji zastrzeżenia ze strony innych organizacji organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 wydzielają, do czasu rozstrzygnięcia sporu, kwotę w wysokości równowartości udokumentowanego roszczenia organizacji reprezentującej uprawnione podmioty.
5. Wybór podmiotu przeprowadzającego badania, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz ich zakres i częstotliwość uzgadniają wszystkie organizacje reprezentujące daną kategorię podmiotów uprawnionych. Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 udostępniają wyniki badań organizacjom reprezentującym podmioty uprawnione.

§ 8 historia zmian artykułu

Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 dokonują podziału pobranych opłat po potrąceniu z nich uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych w celu ich dochodzenia oraz podziału.

§ 9 historia zmian artykułu

Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 gromadzą na wyodrębnionych rachunkach bankowych: 
1) opłaty od producentów i importerów;
2) część opłat przypadająca podmiotom niereprezentowanym przez żadną organizację — w celu jej podziału pomiędzy te podmioty.

§ 10 historia zmian artykułu

Organizacje reprezentujące podmioty uprawnione dokonują podziału opłat otrzymanych od organizacji wymienionych § 3 ust. 2 i § 4 pomiędzy reprezentowane przez te organizacje podmioty.

§ 11 historia zmian artykułu

Opłaty za pierwszy i drugi kwartał 2003 r. są pobierane do 31 lipca 2003 r.

§ 12 historia zmian artykułu

Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik nr 1 

WYKAZ MAGNETOFONÓW I INNYCH PODOBNYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI CZYSTYCH NOŚNIKÓW ORAZ WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT

Lp. Typ urządzenia lub nośnika Wysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży urządzenia lub nośnika
1 2 3
1 Zestaw wieżowy z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD z funkcją nagrywania 2
2 Zestaw wieżowy z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD 1,5
3 Radio z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD z funkcja nagrywania 2
4 Radio z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD 1,5
5 Radio z magnetofonem 1,5
6 Radio z odtwarzaczem MD z funkcja nagrywania 1,5
7 Radio z odtwarzaczem CD z funkcją nagrywania 1,5
8 Odtwarzacz CD z funkcją nagrywania 3
9 Odtwarzacz MD z funkcją nagrywania 3
10 Komputerowy dysk twardy 1
11 Nagrywarka komputerowa CD 2
12 Nagrywarka CD 3
13 Magnetofon 3
14 Zestaw wieżowy bez DC 1,5
15 Płyta CD/R 3
16 Płyta CD/RW 3
17 Płyta CD/DAT 3
18 Płyta MD 3
19 Kaseta magnetofonowa 3
20 Karta pamięci 1
21 Odtwarzacze formatu mp3 3

Załącznik nr 2

WYKAZ MAGNETOWIDÓW I INNYCH PODOBNYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI CZYSTYCH NOŚNIKÓW ORAZ WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT


Lp. Typ urządzenia lub nośnika Wysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży urządzenia lub nośnika
1 Magnetowid 3
2 Odtwarzacz kaset video z funkcją nagrywania 3
3 Odtwarzacz systemu DVD z funkcją nagrywania 3
4 Zestaw telewizor z magnetowidem 2
5 Zestaw telewizor z odtwarzaczem systemu DVD z funkcja nagrywania 2
6 Kamera filmowa nieprofesjonalna osobistego użytku 1
7 Płyta DVD/R 3
8 Kaseta formatu VHS 3
9 Kaseta formatu VHS/D 3
10 Kaseta do kamery filmowej nieprofesjonalnej osobistego użytku, inna niż kaseta firmatu VHS lub VHS/D 1

Załącznik nr 3

WYKAZ KSEROKOPIAREK, SKANERÓW, I INNYCH PODOBNYCH URZĄDZEŃ REPROGRAFICZNYCH ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI CZYSTYCH NOŚNIKÓW I WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT


Lp. Typ urządzenia lub nośnika Wysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży urządzenia lub nośnika
1 Maszyny skanujące albo kopiujące w ilości od 0 do 1 kopii lub skanów na minutę 1
2 Maszyny skanujące albo kopiujące w ilości od 2 do 99 kopii albo skanów na minutę 1 % ceny sprzedaży tych urządzeń + 0,02 % ceny sprzedaży tych urządzeń od każdej następnej zdolności do wykonania kolejnej kopii albo skanu (1 % ceny + ilość kopii lub skanów na minutę 0,02%)
3 Maszyny kopiujące albo skanujące w ilości do 100 kopii lub skanów na minutę 3
4 Papier kserograficzny 0,001