Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi 1

Na podstawie art. 104 ust. 35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1 historia zmian artykułu

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania.

§ 2 historia zmian artykułu

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zawiera:
1) nazwę, siedzibę i adres organizacji zbiorowego zarządzania, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe organizacji zbiorowego zarządzania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON;
2) aktualny statut organizacji zbiorowego zarządzania wraz ze wskazaniem zmian statutu w roku sprawozdawczym i treści tych zmian;
3) imiona i nazwiska członków organów zarządzających oraz członków organów kontroli wewnętrznej organizacji zbiorowego zarządzania, sprawujących funkcje w okresie roku sprawozdawczego;
4) informacje o podmiotach, które zostały utworzone przez organizację zbiorowego zarządzania, oraz o podmiotach, w których organizacja zbiorowego zarządzania jest wspólnikiem lub akcjonariuszem;
5) informacje o strukturze organizacyjnej organizacji zbiorowego zarządzania obejmujące:
a) schemat struktury organizacyjnej organizacji zbiorowego zarządzania, z uwzględnieniem oddziałów terenowych, wraz z informacją o jej zmianach w roku sprawozdawczym,
b) adresy i zakresy działania oddziałów terenowych organizacji zbiorowego zarządzania,
c) wskazanie zadań i liczby członków komisji, rad lub innych zespołów powołanych przez organizację zbiorowego zarządzania, w tym komisji socjalnych i promocyjnych,
d) daty upływu kadencji organów organizacji zbiorowego zarządzania;
6) informacje dotyczące działalności w zakresie zbiorowego zarządzania i ochrony praw autorskich lub pokrewnych obejmujące:
a) tabele wynagrodzeń prawomocnie zatwierdzone przez Komisję Prawa Autorskiego lub sąd,obowiązujące w roku sprawozdawczym, wraz z kopiami orzeczeń wydanych w celu ich zatwierdzenia,
b) kopie uchwał lub innych aktów wewnętrznych określających wysokość stawek wynagrodzeń za korzystanie z praw autorskich lub praw pokrewnych będących przedmiotem zbiorowego zarządzania, w przypadkach, w których stawki wynagrodzeń nie zostały prawomocnie zatwierdzone przez Komisję Prawa Autorskiego lub sąd,
c) aktualny regulamin określający zasady podziału (repartycji) pobranych wynagrodzeń lub opłat, wraz z informacją o jego zmianach w roku sprawozdawczym i ich treści,
d) wskazanie liczby członków stowarzyszenia, w tym liczby członków, którzy powierzyli prawa do zbiorowego zarządzania,
e) wskazanie liczby podmiotów, które powierzyły prawa do zbiorowego zarządzania według stanu na koniec roku sprawozdawczego, oraz liczby podmiotów, które powierzyły prawa do zbiorowego zarządzania w ciągu roku sprawozdawczego,
f) wzory stosowanych przez organizację zbiorowego zarządzania umów oraz innych aktów, których przedmiotem jest powierzenie praw do zbiorowego zarządzania,
g) wskazanie liczby umów zawartych z podmiotami korzystającymi z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w zakresie zbiorowego zarządzania według stanu na koniec roku sprawozdawczego oraz liczby umów zawartych w ciągu roku sprawozdawczego, a także wzory umów zawieranych z korzystającymi,
h) wskazanie wysokości pobranych wynagrodzeń i opłat z tytułu zbiorowego zarządzania w roku sprawozdawczym oraz wysokości i rodzaju dokonanych potrąceń, w tym prowizji za pobór wynagrodzeń i opłat,
i) wskazanie wysokości kwot pochodzących z potrąceń, o których mowa w lit. h, przeznaczanych na fundusze socjalne lub promocję twórczości,
j) wskazanie wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych podmiotom, które powierzyły prawa do zbiorowego zarządzania, i innym uprawnionym z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych, wraz ze wskazaniem na grupy uprawnionych, którym środki zostały wypłacone, tj. na:
— członków organizacji zbiorowego zarządzania, którzy powierzyli swoje prawa organizacjido zbiorowego zarządzania,
— osoby niebędące członkami organizacji zbiorowego zarządzania, które powierzyły swoje prawa organizacji do zbiorowego zarządzania,
— osoby niebędące członkami organizacji zbiorowego zarządzania, w imieniu których organizacja dokonała poboru wynagrodzeń na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa przez te osoby,
— osoby, w imieniu których organizacja zbiorowego zarządzania dokonała poboru wynagrodzeń, działając na podstawie przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia,
k) wskazanie wysokości środków pobranych w roku sprawozdawczym i latach poprzednich, a niepodzielonych lub niewypłaconych na koniec roku sprawozdawczego, z wyjaśnieniem zasad, które organizacja zbiorowego zarządzania stosuje w celu określenia środków, co do których upłynął termin przedawnienia roszczeń, oraz ze wskazaniem na wysokość tych środków,
l) omówienie umów i porozumień zawartych z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania, ze wskazaniem ich stron, przedmiotu oraz okresu obowiązywania,
m) wskazanie wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych podmiotom zagranicznym w roku sprawozdawczym,
n) informację, czy zostało zawarte porozumienie, o którym mowa w art. 1071 ust. 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub został wyznaczony podmiot, o którym mowa w art. 1071 ust. 4 tej ustawy,
o) omówienie sposobu zarządzania środkami pieniężnymi uzyskanymi z opłat i wynagrodzeń, od czasu ich pobrania do czasu ich wypłaty uprawnionym;
7) wykaz uchwał podjętych przez organy organizacji zbiorowego zarządzania, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zawierający: numer, datę podjęcia oraz tytuł uchwały;
8) przewidywane kierunki rozwoju organizacji zbiorowego zarządzania w zakresie związanym ze zbiorowym zarządzaniem i ochroną praw autorskich i praw pokrewnych oraz realizacji jej celów statutowych.

§ 3 historia zmian artykułu

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.