Orzeczenia

 

2012.02.21, Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 281/11

1. Motywy rozstrzygnięcia Sądu II instancji nie muszą zawierać wszystkich elementów uzasadnienia wyroku Sądu I instancji lecz tylko takie, które są potrzebne ze względu na treść apelacji i zakres rozpoznania sprawy....

2. Prawo do wynagrodzenia z art. 70 ust. 2 obecnie ust. 21 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest autorskim prawem majątkowym....

3. Uprawnienie z art. 70 ust. 2 PAU przysługuje też zagranicznym twórcom, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 4 PAU przepisy w/w ustawy stosuje się do utworów, które są chronione na podstawie umów międzynarodowych (...). Polskę wiążą też konwencje wielostronne np. berneńska, przewidujące ochronę praw autorskich na zasadzie asymilacji a więc zrównania twórców zagranicznych z krajowymi, którzy nie mogą być traktowani gorzej niż polscy twórcy....

całe orzeczenie »