Orzeczenia

 

2004.03.25, Sąd Najwyższy, sygn. akt II CK 90/03

1. Przy krytycznym opracowaniu historycznych dzieł literackich opracowania te stają się w pewnej mierze integralną częścią utworu w jego ostatecznym kształcie, choćby przez przystosowanie ich do potrzeb i możliwości współczesnego odbiorcy. Związek utworu z jego opracowaniem, mającym również charakter twórczy, jest bardzo ścisły....

2. Oba te dzieła (dzieła A. Fredry i dzieła zależne prof. M. w postaci krytycznego opracowania tekstu, komentarza i wstępu - jak to stwierdzono w umowach z tym autorem) są tak ściśle związane ze sobą, że nie jest możliwe ich oddzielne sprzedawanie.(...) O wartości sprzedawanego dzieła opracowanego krytycznie decydują obie wymienione składowe, niezależnie od tego jak kształtuje się ich stosunek wartościowy w cenie sprzedaży do siebie. Stwierdzenie to ma znaczenie dla oceny wysokości hipotetycznego wynagrodzenia zarówno dla autora opracowania krytycznego (tj. dzieła zależnego) oraz przeniesienia związanych z tym autorskich praw majątkowych, jak i wynagrodzenia dla powoda (któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do opracowań prof. M. z tytułu umowy licencyjnej z pozwaną o wykorzystanie wymienionych opracowań w ograniczonym zakresie, gdyby umowa taka była zawarta....

3. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie narzuca żadnego systemu (sposobu) ustalania wynagrodzenia twórcy, jedynie w art. 43 ust. 2 wskazuje na dwa kryteria, które w razie sporu co do wysokości wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji, powinny być brane pod uwagę: zakres udzielonego prawa i korzyści wynikające z korzystania z utworu....

4. Stosowne wynagrodzenie w rozumieniu art. 79 ust. 1 pr.aut., to takie, jakie otrzymałby autor (również autor Opracowania zależnego), gdyby osoba, która naruszyła jego prawa majątkowe, zawarła z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia....

całe orzeczenie »