Orzeczenia

 

2006.08.03, Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 151/06

1. Utworem jest zatem niematerialne dobro prawne stanowiące rezultat pracy człowieka, będące przejawem jego działalności twórczej i mające indywidualny charakter. Utwór musi być subiektywnie nowym wytworem intelektu posiadającym element kreacyjny. (…) haftowany znak PSP, haftowany orzeł na berety PSP i osiemnaście haftowanych oznak stopni na pochewki na naramiennikach wytworzone przez powodową Spółkę nie są utworami w rozumieniu art.1 ust 1 UoPAiPP...

2. Sam zamiar poddania rezultatu swej pracy ochronie autorskoprawnej nie ma znaczenia dla kwalifikacji określonego wytworu intelektualnego jako utworu podlegającego ochronie prawa autorskiego. (…) przy dokonywaniu tego rodzaju kwalifikacji nie można opierać się na cechach procesu powstawania wytworu intelektualnego, gdyż nie mogą one zindywidualizować tego wytworu w wystarczający sposób...

3. Opracowanie musi również mieć charakter twórczy, czego nie można przypisać haftowanym emblematom wykonanym przez powódkę(…). Rutynowe, wymagające tylko umiejętności technicznych prace nie stanowią opracowania.(…) Zbyt daleko idącą interpretacją przepisu art. 2 UoPAiPP jest twierdzenie, że dobór konkretnego ściegu jest działalnością o charakterze twórczym. Jest to jedna z wielu czynności podejmowanych w procesie wytwórczym danego produktu nie nosząca cech indywidualnej osobowości twórcy. Chodziło jedynie o odwzorowanie wizerunków graficznych, o przeniesienie wzorca...

całe orzeczenie »