Orzeczenia

 

2005.01.11, Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 154/04

1. Ocena, czy koncepcja produktów powódki stanowi utwór w rozumieniu ustawy z 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi domenę sądu orzekającego i nie wymaga wiadomości specjalnych. Pojęcie wiadomości specjalnych nie obejmuje wiedzy dotyczącej treści obowiązującego prawa i reguł jego tłumaczenia. Biegły nie może wypowiadać się w kwestii sposobu rozstrzygnięcia sprawy, byłoby to sprzeczne z istotą dowodu z opinii biegłego i z zasadą swobodnej oceny dowodów...

2. Przebieg procesu twórczego nie stanowi o cechach końcowego efektu tego procesu tj. o jego oryginalności i indywidualnym charakterze. O twórczym charakterze pracy autora zgodnie z art. 1.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych decydują właściwości utworu...

3. Kryteria stosowane do określenia, czy bazę danych należy objąć ochroną prawa autorskiego, powinny uwzględniać okoliczność, że dobór lub układ zawartości bazy danych stanowi intelektualną twórczość autora, zatem ochrona powinna objąć strukturę bazy danych a nie jej zewnętrzną postać tj. nośnik na którym jest utrwalona.Oryginalność rozumiana jako intelektualna twórczość autora przejawiać się może w wyborze lub uporządkowaniu zawartości bazy.W samym połączeniu znanej formy i nie chronionej treści nie przejawia się indywidualność twórcy, brak elementu osobistego piętna odróżniającego dzieło autora od innych dzieł tego rodzaju. Połączenie to posiada cechę nowości lecz nie posiada cechy oryginalności. Jest powtarzalne....

4. Dzieło będące wynikiem pracy rutynowej bądź rezultatem możliwym do osiągnięcia przez osoby podejmujące się tego samego zadania, nie ma charakteru twórczego...

5. Podręczny licznik kalorii i podręczny licznik cholesterolu nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego w rozumieniu art.3 ustawy z 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych...

całe orzeczenie »