Orzeczenia

 

2016.05.31, Sąd Okręgowy w Gdańsku, sygn. akt I C 12/15

1. Sąd stanął na stanowisku, że nie można przyjąć, iż w zakresie związanym z poborem opłat reprograficznych, powodowe stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. Opłaty te bowiem powód pobiera na podstawie przepisów prawa, nie uzyskując z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. ...

całe orzeczenie »

 

2007.11.19, Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt II C 1454/06

1. W razie określenia przez Trybunał Konstytucyjny terminu utraty mocy obowiązującej przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją (art. 190 ust.3 Konstytucji), sąd stosuje ten przepis do oceny zdarzeń, które nastąpiły przed tym terminem także wówczas, gdy orzeka po utracie mocy obowiązującej tego przepisu.(...) W toku postępowania sądy powinny uwzględniać wadliwe akty prawne do oceny zdarzeń, które wystąpiły jeszcze przed utratą przez tę normę mocy obowiązującej....

2. Domniemanie z art. 105 ust. l ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i z art. 70 ust. 3 tej ustawy rozciąga się tak na autorów polskich, jak i zagranicznych. W prawie autorskim z 1994 r. obowiązuje zasada asymilacji. W myśl tej zasady twórcy rodzimi i obcy są traktowani jednakowo....

całe orzeczenie »

 

2006.11.17, Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 420/06

1. Powód dostatecznie wykazał, że łączą go umowy generalne z podmiotami uprawnionymi do ochrony praw majątkowych twórców utworów muzycznych i słowno - muzycznych zawartych na płycie z filmem „Piano Bar\" rozpowszechnianym przy nr 2/2003 czasopisma „Z\", a to m. in. na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy w zw. z art. 5 tej ustawy oraz po części art. 230 kpc, oraz że ilość rozpowszechnionych płyt DVD, w okolicznościach niniejszej sprawy, odpowiada ilości wyprodukowanych płyt celem ich dołączenia do rozpowszechnienia przy wskazanym czasopiśmie - na podstawie art. 231 k. p. c., a także uznając, że wyliczona przez powoda stawka wynagrodzenia jest wynagrodzeniem stosownym, w rozumieniu art. 70 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, ustawy, a powód jest uprawniony do ich dochodzenia - art. 70 ust. 3 ustawy; korygując przy tym prawo do należności odsetkowej po myśli art. 455 k. c. i art. 481 § 1 k. c., należało uwzględnić w całości dochodzone roszczenie główne, a żądanie co do należności odsetkowej oddalić jedynie w zakresie wykraczającym ponad regułę wyznaczoną przez art. 455 k. c., odniesioną w niniejszej sprawie do daty doręczenia odpisu pozwu jednemu z zobowiązanych solidarnych, solidarność przyjmując na podstawie odpowiedniego zastosowania i odniesienia do naruszenia praw majątkowych twórców, art. 441 k. c....

2. Skoro powód twierdził, że twórcy i ich utwory, objęte są taką samą ochroną, jaka należy się na podstawie ustawy twórcom polskim, a to na podstawie art. 5 ustawy, w szczególności jego ust. 1(1) lub (i) ust. 4, uznać należało, wbrew odmiennej ocenie Sądu Okręgowego, że na rzecz legitymacji procesowej powoda przemawia domniemanie przewidziane w art. 105 ustawy, a obalenie domniemania spoczywa na stronie pozwanej. Innymi słowy, to pozwani winni wykazać, że łącznik obywatelstwa lub łącznik przedmiotowy, wynikający z unormowania art. 5 ustawy nie zachodzi w sprawie i nie pozwala na zastosowanie standardowej ochrony, jaką ustawa zapewnia twórcom bedącym obywatelami polskimi.Strona powodowa wykazała ilość wyprodukowanych przez pozwane Wydawnictwo płyt DVD i wywodziła, że ilość ta odpowiada ilości reprodukowanych utworów, w rozumieniu art. 70 ust. 2 pkt 4. Skoro pozwane Wydawnictwo nie wykazało (a ten obowiązek je obciążał, stosownie do art. 6 k. c.), że ilość wyprodukowanych egzemplarzy nie jest tożsama z reprodukowanymi, jak w przywołanym przepisie, zachodziły podstawy do zastosowania reguły dowodzenia z art. 231 k. p. c.(..). Stąd dostarczone przez powoda wyliczenia i stawki, mające swe normatywne uzasadnienie także w art. 70 ust. 4, mogły stanowić podstawę ustalenia stosownego wynagrodzenia....

3. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia wynikający z ustawy nie czyni zobowiązania terminowym, ale uzależnia wymagalność od wezwania; a zatem do ustalenia należności odsetkowej za opóźnienie wpłatności znajdą zastosowanie art. 455 k. c. oraz art. 481 k. c....

całe orzeczenie »