Orzeczenia

 

2006.03.31, Sąd Apelacyjny w Gdańsku, sygn. akt I ACa 1686/05

1. Związanie członka z organizacją ma najczęściej dwie podstawy: przyjęcie w poczet członków, które następuje na podstawie złożonej deklaracji i ewentualnie innych formalności określonych statutem (jest to tzw. stosunek członkowski - źródłem praw i obowiązków członka jest statut, uchwały i decyzje stowarzyszenia) oraz zobowiązanie organizacyjne, na podstawie którego następuje przeniesienie pewnych praw na stowarzyszenie lub powierzenie ich do wykonywania....

2. W rozumieniu art. 105 ust. 1 ustawy są te typy uprawnień autorskich lub pokrewnych, w stosunku do których sama ustawa przewiduje konieczność realizowania ich przez organizację zbiorowego zarządzania. W odniesieniu do tych właśnie uprawnień ustawa i tak narzuca w takich wypadkach wyłączną kompetencję organizacji, przede wszystkim wchodzi tu w grę prawo do pobierania opłat mających stanowić rekompensatę za masowy użytek prywatny (art. 20 ustawy), prawo do wynagrodzenia dla współtwórców utworu audiowizualnego (art. 70 ust. 3 ustawy) oraz - za wyjątkiem okresu od 7 października 2003 r. do 30 kwietnia 2004 r. - prawo reemisji kablowej utworów nadawanych w programach radiowych i telewizyjnych (dotychczasowy art. 21 ust. 4, a następnie ust. 3 ustawy)....

3. Poza przypadkami, w których upoważnienie do wykonywania określonych uprawnień autorów (artystów wykonawców) wynika z mocy samej ustawy, przesłankę objęcia danego pola eksploatacji zbiorowym zarządzaniem można by ewentualnie uznać - w drodze domniemania faktycznego - za spełnioną, jeżeli praktyka obrotu wykaże, iż na polu tym praktycznie wszystkie utwory poddane są zbiorowemu zarządzaniu.  ...

4. Domniemanie z przepisu art. 70 ust. 1 ustawy jest domniemaniem wzruszalnym. Można więc sobie wyobrazić, przynajmniej teoretycznie, jego obalenie w stosunku do poszczególnych wkładów w dzieło audiowizualne. Sens domniemania prawnego może być zniweczony przez treść umów, na mocy których członkowie organizacji zbiorowego zarządzania powierzają jej swoje prawa w zarząd....

5. Korzystanie przez operatora kablowego w przypadku reemisji kablowej z praw autorskich ma charakter wtórny wobec nadania pierwotnego, co niewątpliwie powinno mieć wpływ na wysokość dochodzonego wynagrodzenia. Różnicuje się przy tym wysokość wynagrodzenia z tytułu nadawania różnej kategorii programów....

6. Reemisja programu telewizyjnego obejmuje eksploatacje programów rozrywkowych, publicystycznych, spektakli teatralnych, sportowych, informacyjnych, edukacyjnych i innych, które w swej treści zawierają szereg utworów muzycznych, słowno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, a nie jedynie fragmentów audiowizualnych....

7.  Przepis ten powinien być wykładany w kontekście całego systemu prawa autorskiego. Nie jest wystarczająca wykładnia gramatyczna. Za uprawnione należy więc uznać zastosowanie wykładni systemowej i celowościowej. Zamiarem ustawodawcy nie było pozbawienie twórców należnych im wynagrodzeń autorskich, zatem uregulowanie zawarte w art. 70 ust. 2 pkt. 3 pr. aut. należy traktować jako uzupełnione pojęciowo pole eksploatacji wymienione w art. 50 pkt. 3 pr. aut....

8. Pojęcie „publiczne udostępnienie utworów przez inne środki\" obejmuje niewątpliwie pole eksploatacji „reemisja.” Prawo twórcy do uzyskania wynagrodzenia od podmiotu reemitującego na tym polu eksploatacji obejmuje wszystkie kategorie praw, w tym prawa do utworów muzycznych, słowno- muzycznych, literackich, choreograficznych zawartych w utworze audiowizualnym....

9. Za stosowne wynagrodzenie należy uznać takie, jakie autorzy mogliby uzyskać, gdyby eksploatacja ich utworów odbywała się legalnie....

całe orzeczenie »