Orzeczenia

 

2002.12.19, wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt I C 786/02

1. Nawet jeśli toczyłoby się postępowanie administracyjne w kwestii zmiany wysokości w/w stawek to nie miałoby to znaczenia dla rozstrzygnięcia nin. sprawy. Ewentualne nowe stawki obowiązywałyby z datą wskazaną w orzeczeniu i jeśli byłaby to data wsteczna to z pewnością orzeczenie określałoby sposób rozliczenia....

całe orzeczenie »

 

2006.08.11, wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt IV C 1565/05

1. Wprawdzie w decyzji z 23 pazdziernika 1998r. jest mowa o „zwielokrotnianiu\", a nie ma mowy o „reprodukowaniu utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego\" , jednakże zdaniem sądu zarówno zwielokrotnianie, jak i reprodukowanie polega na sporządzaniu kolejnych egzemplarzy nośnika materialnego utworu. Zatem reprodukowanie utworu w rozumieniu art.70 ust 2 pkt 4 prawa autorskiego jest tożsame z pojęciem „zwielokrotniania\"....

2. W ocenie sądu treść art. 50 ust. 1 w zw. z art.45 prawa autorskiego wskazuje, że powód może domagać się stosownego wynagrodzenia za samo zwielokrotnienie, jako, że jest to korzystanie z utworu na odrębnym polu eksploatacji....

3. Sąd oddalił częściowo powództwo w zakresie żądania odsetek. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie określa terminu wypłaty wynagrodzenia autorskiego. Art. 455 k.c. stanowi zaś, że jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania....

4. W ocenie sądu prawo do wynagrodzenia podlega działaniu wynikającej z konwencji berneńskiej i powszechnej zasady asymilacji - zrównania twórców obcych z krajowymi - i odnosi się również do twórców zagranicznych....

całe orzeczenie »

 

2002.07.22, wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt I C 1046/01

1. Zasada pacta sunt servanda nie może mieć zastosowania w nin. sprawie albowiem pozostawienie (umownych - przyp. red.) wysokości stawek w dotychczasowej wysokości byłoby sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa autorskiego (tj. z art. 109 Pr.Aut. w zw. z zatwierdzoną przez KPA tabelą wynagrodzeń - przyp. red.) a zatem nieważne....

całe orzeczenie »