Orzeczenia

 

2006.10.02, postanowienie Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt IV C 1564/05

1. Z przedłożonych w sprawie dokumentów wynika, że Stowarzyszeniu Autorów Z przysługuje legitymacja czynna wystąpienia z wnioskiem mającym oparcie w art. 80 ust. l pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych....

2. Powodowi jako organizacji zbiorowo zarządzającej prawami autorskimi do pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi służy wynikające z art. 105 ust. 1 wymienionej ustawy domniemanie(...) Zgodnie z ustępem 2 w/w przepisu powód może domagać się udzielenia informacji niezbędnych do określenia zakresu dochodzonych roszczeń....

3. Roszczenie dotyczy naruszenia prawa autorskiego materialnego jakim jest wynagrodzenie twórcy. W celu ustalenia prawidłowej wysokości wynagrodzenia dla uprawnionych niezbędne jest udzielenie przez pozwanych żądanych przez powoda informacji....

całe orzeczenie »

 

2006.05.23, postanowienie Sąd Okręgowy w Gdańsku, sygn. akt I Co 152/06

1. Wnioskodawca uprawniony jest do realizacji roszczeń z tytułu ochrony autorskich praw majątkowych (art. 79), co zapewnia mu interes prawny w wystąpieniu z żądaniem udzielenia informacji i udostępnienia dokumentów opartym na przepisie art. 105 ust. 2 tej Ustawy. Ten interes prawny wzmacnia niewątpliwie brak zawarcia przez strony umowy licencyjnej oraz uwiarygadnia opisane przez wnioskodawcę zachowanie uczestnika odmawiającego zapłaty wynagrodzenia i nie udostępniającego informacji niezbędnych do ustalenia jego wysokości.Informacje, o udostępnienie których wystąpił są niewątpliwie niezbędne do podjęcia decyzji o celowości wystąpienia wobec uczestnika z roszczeniami o zapłatę należnych wynagrodzeń oraz pozwolą na sprecyzowanie ich wysokości....

całe orzeczenie »

 

2003.04.03, postanowienie Sąd Okręgowy w Tarnowie, sygn. akt II Ka 105/03

1. Przy określeniu znaczenia pojęcia „warunki rozpowszechniania\" chodzi w potocznym znaczeniu o techniczne kwestie, nie zaś o finansową stronę tegoż (rozpowszechniania). Kwestia wynagrodzenia, to konsekwencja samego uzyskania uprawnienia do rozpowszechniania (obowiązek wynikający z uprawnienia). Wynagrodzenie jest świadczeniem wzajemnym za prawa autorskie związane z rozpowszechnianiem cudzych utworów....

całe orzeczenie »