Orzeczenia

 

2014.11.21, wyrok Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt I C 208/11

1. organizacja zbiorowego zarządzania jest uprawniona do zarządzania i ochrony w odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządzaniem oraz że ma legitymację procesową w tym zakresie. Jednakże w przypadku utworów audiowizualnych (filmów) wskazane domniemanie w ogóle nie zachodzi....

2. Powód jako organizacja zbiorowego zarządzania prawa autorskimi mógłby zatem wykonywać prawa autorskie do utworów wkładowych: muzycznych, słownych, słowno-muzycznych, wchodzących w skład filmów wymienionych w pozwie, gdyby utwory te zostały w należyty sposób wydzielone, wyodrębnione i wprowadzone do samodzielnego obrotu, inaczej mówiąc – wyrażone w oderwaniu od utworu audiowizualnego....

3. Dopóki domniemanie z art. 70 ust. 1 pr. aut. nie zostanie obalone, należy przyjmować, że to producent, a nie twórcy poszczególnych tzw. utworów wkładowych, jest uprawniony do eksploatacji utworu audiowizualnego jako całości....

całe orzeczenie »

 

2013.10.04, wyrok Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, sygn. akt I ACa 895/13

1. wynagrodzenie w rozumieniu art. 79 ust. 1 prawa autorskiego, to takie, jakie otrzymałby autor, gdyby osoba, która naruszyła jego prawa majątkowe, zawarła z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia...

2. Odpowiedzialność przewidziana w art. 79 prawa autorskiego jest odpowiedzialnością deliktową z racji bezprawnego wkroczenia w cudze prawo wyłączne. Roszczenie o wynagrodzenie jest alternatywą odszkodowania na zasadach ogólnych, ma charakter stricte odszkodowawczy i nie zależy od wykazania wysokości poniesionego uszczerbku...

całe orzeczenie »

 

2014.11.21, wyrok Sąd Apelacyjny w Łodzi, sygn. akt I ACa 742/14

1. W przypadku takiego deliktu [publiczne udostępnianie utworu] nie można w ogóle określić jednego dnia w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Zdarzenia takie następują każdego dnia przez cały okres w jakim strona internetowa była dostępna dla każdego zainteresowanego....

całe orzeczenie »