Orzeczenia

 

2017.04.21, wyrok Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, sygn. akt I ACa 313/17

1. zakres „niezbędności” wprawdzie był w judykaturze interpretowany różnie, lecz ostatecznie przyjęto, że obejmuje on informacje konieczne do ustalenia czy doszło do wkroczenia w sferę objętą zarządem, jeżeli tak to jakie utwory są wykorzystywane i w jakim zakresie, ustalenie czy są podstawy do wystąpienia do sądu, o jakim kwotowym i przedmiotowym zakresie żądań, dokonania weryfikacji już uzyskanych kwot i umożliwienia ich właściwej redystrybucji...

2. W ramach procesowych obowiązków organizacji zbiorowego zarządzania mieści się natomiast konieczność wykazania swego statusu prawnego oraz zakresu zarządzanego repertuaru, ponieważ umożliwia to identyfikację przedmiotu sporu. Nie zachodzi jednak powinność antycypacyjnego wykazania istnienia zobowiązania pozwanego polegającego na „naruszeniu praw objętych jej ochroną i zarządzeniem”...

3. Niewątpliwie roszczenie informacyjne, przysługujące organizacji zbiorowego zarządzania, o którym mowa w art. 105 ust 2 Pr. Aut., służące ustaleniu należnego wynagrodzenia i opłat, jako zmierzające w sposób pośredni do zabezpieczenia i realizacji interesu majątkowego twórców, ma charakter majątkowy- niepieniężny obligujący, po myśli art. 19§2 kpc, powoda od oznaczenia wartości przedmiotu sporu....

całe orzeczenie »

 

2017.01.25, wyrok Sąd Najwyższy, sygn. akt IV CSK 125/16

1. roszczenie informacyjne OZZ nie musi być kierowane przeciwko osobie, która bezpośrednio naruszyła prawa autorskie (prawa pokrewne), gdyż obok niej legitymowany biernie jest każdy podmiot, w którego posiadaniu znajdują się niezbędne informacje lub dokumenty...

2. z art. 105 ust. 2 u.p.a.p.p. nie wynika obowiązek każdorazowego uprawdopodobnienia przez OZZ, że przysługuje jej wobec naruszyciela roszczenie o zapłatę, któremu ma służyć roszczenie informacyjne....

3. Zakres „niezbędności” (...) obejmuje on informacje konieczne dla ustalenia czy doszło do wkroczenia- w sferę objętą zarządem, jeżeli tak jakie utwory (artystyczne wykonania) są wykorzystywane i w jakim zakresie, czy są podstawy do wystąpienia do sądu, o jakim przedmiotowym i kwotowym zakresie żądań, do dokonania weryfikacji już uzyskanych kwot lub umożliwienia ich właściwej redystrybucji...

4. Dopiero na podstawie uzyskanych informacji możliwe będzie stwierdzenie czy jakiekolwiek zobowiązanie, będące źródłem obowiązku pozwanego powstało, a jeżeli tak to czy już wygasło ze skutkiem zaspokojenia w całości lub w części (np. na skutek dobrowolnego świadczenia), czy też istnieje nadal, w tym jako roszczenie niezupełne, które dłużnik może ubezskutecznić poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia....

5. roszczenie informacyjne z art. 105 ust. 2 u.p.a.p.p. jest niezależne i odmienne od środków wskazanych wyżej, w szczególności nie wymaga wykazania przesłanki zindywidualizowanego interesu prawnego...

6. roszczenia majątkowe wynikające z art. 79 u.p.a.p.p. (...) Odpowiedzialność przewidziana w tym przepisie ma charakter deliktowy z tytułu bezprawnego, tj. bez podstawy ustawowej lub umownej, wkroczenia w cudze prawo wyłączne...

7. do OZZ należy wybór jaki poczyni użytek z informacji, w szczególności czy i o jakie roszczenie wystąpi na drogę sądową, a weryfikacja podstawy żądania zasądzenia nastąpi dopiero w takim postępowaniu....

8. za wystarczające należy uznać ogólne wskazanie w ramach podstawy faktycznej powództwa, jakie utwory chronione prawem autorskim (tu: objęte prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań) objęte zarządzaniem OZZ pozwany eksploatuje....

9. Brak podstaw do przyjęcia, że występująca w danej sprawie przedmiotowa kumulacja roszczenia informacyjnego i roszczenia o zapłatę w jednym pozwie ogranicza to uprawnienie, determinuje sposób wykorzystania informacji przez OZZ i uzasadnia podniesienie zarzutu przedawnienia....

10. roszczenie informacyjne przedawnia się w terminie dziesięciu lat, a nie z upływem trzech lat według reguł przewidzianych dla odpowiedzialności deliktowej...

całe orzeczenie »

 

2014.03.04, wyrok Sąd Apelacyjny w Łodzi, sygn. akt I ACa 1223/13

1. za stosowne wynagrodzenie w rozumieniu powołanego przepisu można uznać opłaty sublicencyjne stosowane przez powoda w umowach z innymi kontrahentami...

2. roszczenia o ochronę autorskich praw majątkowych przedawniają się w terminach określonych w art. 118 KC, z wyjątkiem roszczeń o naprawienie szkody, w tym z art. 79 ust. 1 pkt 3 uPA, do których ma zastosowanie art. 442 1 KC...

całe orzeczenie »