Orzeczenia

 

2017.05.10, wyrok Sąd Najwyższy, sygn. akt I CSK 294/16

1. ustawodawca wskazał trzy przesłanki, które należy uwzględniać przy obliczaniu wysokości wynagrodzeń dochodzonych w zakresie zbiorowego zarządzania przez organizacje zbiorowego zarządzania, przy czym w pierwszej kolejności wymienił przesłankę „wpływów osiąganych z korzystania z utworów”. Dwie pozostałe, do których należą charakter i zakres korzystania z utworów, uznawane są w doktrynie za pomocnicze w stosunku do pierwszoplanowej przesłanki wpływów....

2. między wpływami korzystającego a wynagrodzeniem powinien zachodzić wyraźny związek, pozwalający obiektywnie stwierdzić, że dane wpływy są pochodną korzystania z utworów....

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 70 ust. 21 pkt 4 u.p.a.p.p. jest bowiem pochodną umowy licencyjnej zawartej z innym podmiotem i już opłaconym na jego rzecz....

całe orzeczenie »

 

2017.06.21, wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 409/16

1. przepis ten stanowi jednak przede wszystkim podstawę do pobierania owego wynagrodzenia, w ustalonej formie i wysokości, a więc także wytaczania o nie powództwa. Tylko przy takiej wykładni (powszechnie aprobowanej) obowiązek wypłacania wynagrodzenia artystom wykonawcom jest możliwy do wykonania. (...) w żadnym razie nie można na jego podstawie wnioskować o zrównaniu pozycji (...) z sytuacją korzystającego jeśli chodzi o powstanie obowiązku zapłaty wynagrodzenia....

całe orzeczenie »

 

2017.04.21, wyrok Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, sygn. akt I ACa 313/17

1. zakres „niezbędności” wprawdzie był w judykaturze interpretowany różnie, lecz ostatecznie przyjęto, że obejmuje on informacje konieczne do ustalenia czy doszło do wkroczenia w sferę objętą zarządem, jeżeli tak to jakie utwory są wykorzystywane i w jakim zakresie, ustalenie czy są podstawy do wystąpienia do sądu, o jakim kwotowym i przedmiotowym zakresie żądań, dokonania weryfikacji już uzyskanych kwot i umożliwienia ich właściwej redystrybucji...

2. W ramach procesowych obowiązków organizacji zbiorowego zarządzania mieści się natomiast konieczność wykazania swego statusu prawnego oraz zakresu zarządzanego repertuaru, ponieważ umożliwia to identyfikację przedmiotu sporu. Nie zachodzi jednak powinność antycypacyjnego wykazania istnienia zobowiązania pozwanego polegającego na „naruszeniu praw objętych jej ochroną i zarządzeniem”...

3. Niewątpliwie roszczenie informacyjne, przysługujące organizacji zbiorowego zarządzania, o którym mowa w art. 105 ust 2 Pr. Aut., służące ustaleniu należnego wynagrodzenia i opłat, jako zmierzające w sposób pośredni do zabezpieczenia i realizacji interesu majątkowego twórców, ma charakter majątkowy- niepieniężny obligujący, po myśli art. 19§2 kpc, powoda od oznaczenia wartości przedmiotu sporu....

całe orzeczenie »