Orzeczenia

 

2016.04.06, wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 353/15

1. (...) żądania informacyjne winno być uwzględniane w możliwie najszerszym zakresie, pozwalającemu stronie powodowej na weryfikację uzyskanych informacji. Wynika to z pomocniczego charakteru tej instytucji prawnej, która ma zapewnić powodowi pozyskanie informacji niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych wynagrodzeń i opłat, a w konsekwencji ułatwienie dochodzenia dalszych roszczeń wynikających z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych....

2. Informacja o liczbie sprzedanych urządzeń i nośników, nie stanowi informacji szczególnie wrażliwej ekonomicznie....

3. Zakres roszczenia informacyjnego musi być natomiast zbieżny z zakresem potencjalnego roszczenia o zapłatę....

4. (...) przedawnienia żądania informacyjnego znajdującego oparcie w dyspozycji art. 105 ust 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (...) w sytuacji gdy powodowi nie można przypisać przymiotu przedsiębiorcy, a nadto żądanie to nie ma charakteru okresowego, termin jego przedawnienia wynosi 10 lat....

całe orzeczenie »

 

2016.11.16, wyrok Europejski Trybunał Sprawiedliwości, sygn. akt C-301/15

1. Artykuł 2 lit. a) i art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by uregulowanie krajowe, takie jak uregulowanie omawiane w postępowaniu głównym, powierzało organizacji upoważnionej do pobierania i dystrybucji opłat z tytułu praw autorskich wykonywanie prawa do zezwalania na zwielokrotnianie i publiczne udostępnianie w formie cyfrowej książek „niedostępnych”, a mianowicie książek opublikowanych we Francji przed dniem 1 stycznia 2001 r., które nie są już przedmiotem komercyjnego rozpowszechniania ani przedmiotem publikacji w formie drukowanej lub cyfrowej, nawet jeśli pozwala jednocześnie autorom tych książek lub innym podmiotom praw autorskich do tych książek na zgłoszenie sprzeciwu wobec tego wykonywania lub na jego powstrzymanie na warunkach zdefiniowanych w tym uregulowaniu....

całe orzeczenie »

 

2016.11.10, wyrok Europejski Trybunał Sprawiedliwości, sygn. akt C-174/15

1. pojęcie „użyczenia” (...) obejmuje użyczenie kopii książki w postaci cyfrowej, w przypadku gdy użyczenie to jest dokonywane poprzez umieszczenie tej kopii na serwerze biblioteki publicznej i umożliwienie użytkownikowi zwielokrotnienia wspomnianej kopii poprzez pobranie jej na własny komputer, przy czym w okresie użyczenia pobrana może być tylko jedna kopia, a po upływie tego okresu użytkownik ten nie ma już możliwości korzystania z tej pobranej przez siebie kopii....

2. oddana przez bibliotekę publiczną do dyspozycji kopia książki w postaci cyfrowej została wprowadzona do obrotu w drodze pierwszej sprzedaży lub innego pierwszego przeniesienia własności tej kopii na obszarze Unii Europejskiej przez podmiot prawa do publicznego rozpowszechniania lub za jego zezwoleniem w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym,...

3. Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 2006/115 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on temu, by odstępstwo dotyczące użyczenia publicznego, jakie ten przepis przewiduje, miało zastosowanie do udostępniania przez bibliotekę publiczną kopii książki w postaci cyfrowej, w przypadku gdy kopia ta została uzyskana z nielegalnego źródła....

całe orzeczenie »