Orzeczenia

 

2015.07.14, wyrok Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt I C 343/15

1. Zgodnie zatem z brzmieniem powołanego przepisu art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata....

całe orzeczenie »

 

2015.11.20, wyrok Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1081/15

1. za importera należy uznać osobę sprowadzają towar zza granicy do własnego kraju, co w świetle ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tekst jedn. Dz.U.2015r. poz.930) oznacza sprowadzanie towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej....

2. na producentach, importerach kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych, umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu, ciąży obowiązek udzielenia właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi informacji oraz udostępniania dokumentów, dotyczących wszystkich umów sprzedaży tych urządzeń....

3. im szersza informacja tym łatwiejsza weryfikacja czy i w jakim zakresie urządzenie reprograficzne może być wykorzystane do użytku osobistego...

4. art. 105 ust. 2 Pr.aut. ma mieszany majątkowo –niemajątkowy charakter stanowiący element systemu ochrony twórców w odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi. Majątkowy element jest jednak przeważający, skoro roszczenie zmierza do ustalenia wysokości wynagrodzenia i opłat. Jest to jednak realizacja statutowego obowiązku strony powodowej opartego na §4 pkt 1 powołanego wyżej rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. a więc działanie na rzecz twórców a nie realizacja roszczeń wynikających z własnej działalności gospodarczej...

całe orzeczenie »

 

2014.03.18, wyrok Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt I C 269/13

1. roszczenia przewidziane w art. 79 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedawniają się według reguł przewidzianych w art. 442 1 k.c. (do dnia 10 sierpnia 2007 r. uchylony art. 442 k.c.)...

2. „stosowne wynagrodzenie” oznacza bowiem takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby podmiot prawa autorskiego (lub praw pokrewnych), gdyby pozwany zawarł z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszeni...

całe orzeczenie »