Orzeczenia

 

2013.02.05, wyrok Sąd Apelacyjny w Lublinie, sygn. akt I ACa 681/12

1. Utwór w rozumieniu art. 1 ust 1 prawa autorskiego musi łącznie wykazywać dwie cechy - być przejawem działalności twórczej i mieć indywidualny charakter. Przyjmuje się, że sformułowanie „przejaw działalności twórczej\" oznacza, że sama myśl ludzka, choćby nawet oryginalna, nie wystarcza, by stała się przedmiotem ochrony prawnej lecz musi być uzewnętrzniona w postaci ustalającej jej treść i formę. Utwór musi być rezultatem działalności o charakterze kreacyjnym czyli przedstawiać subiektywnie nowy wytwór intelektu, którą to cechę utworu określa się jako „oryginalność\". Z kolei drugą cechę jaką jest indywidualność utworu można testować przez pryzmat statystycznej powtarzalności. Chodzi o odpowiedź na pytanie czy wcześniej takie dzieło już powstało oraz czy jest statystycznie prawdopodobne wytworzenie go w przyszłości przez inną osobę z takim samym rezultatem....

całe orzeczenie »

 

2013.07.17, postanowienie Sąd Apelacyjny w Poznaniu, sygn. akt I ACz 1203/13

1. Złożenie takiego wniosku ( o przekazanie sprawy do sądu- przyp.) po uprawomocnieniu się decyzji K.P.A. (...) powoduje, że nie istnieje już droga sądowa do rozpoznania takiego wniosku przez sąd....

całe orzeczenie »

 

2012.10.03, wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 371/12

1. Uwzględniając obowiązujący obecnie model apelacji pełnej, w którym obowiązkiem sądu odwoławczego jest w istocie ponowne, merytoryczne rozpoznanie sprawy w granicach zaskarżenia, jedynie w wyjątkowych sytuacjach zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. może wywrzeć zakładany przez skarżącego skutek. W większości przypadków bowiem nawet naruszenie dyspozycji tego przepisu nie wpływa na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd pierwszej instancji, ani nie uniemożliwia rozpoznanie sprawy przez sąd odwoławczy....

2. Treść art. 30 § 1 i art. 31 ustawy o prawie autorskim z 1952 r. dawała wyraźną podstawę dla wykładni, że autorskie prawa majątkowe mogą zostać zbyte w całości. Brak było również w ustawie z 1952 r. zakazu odnoszącego się do obrotu utworem (artystycznym wykonaniem) na polach nieznanych w chwili zawarcia umowy (art. 41 ust. 4 ustawy z 1994 r.). Skoro bowiem autorskie prawa majątkowe mogły być zbyte w całości, to zbywca wskutek tej czynności tracił prawa z wszelkimi przyszłymi konsekwencjami tego zdarzenia....

całe orzeczenie »