Orzeczenia

 

2009.09.17, uchwała Sąd Najwyższy, sygn. akt III CZP 57/09

1. Jeśli uprawnienie zostaje ściśle skonkretyzowane pod względem treści i podmiotu oraz gdy temu uprawnieniu jest jednocześnie podporządkowany obowiązek innego podmiotu, norma ma charakter materialnoprawny: w razie uchylenia się przez zobowiązanego od wykonania nałożonego na niego obowiązku powstaje roszczenie, które może być dochodzone na drodze sądowej, a do egzekucji obowiązku nałożonego przez sąd ma zastosowanie art. 1050 k.p.c. Taki charakter nadaje się normie zawartej w art. 47 Pr.aut.(...) Podobny charakter ma norma zawarta w art. 105 ust. 2 Pr.aut.. chociaż różny jest zakres jej zastosowania....

2. Poza materialną konstrukcją stosunku zobowiązaniowego, art. 105 ust. 2 Pr.aut., podobnie jak art. 47, nie zawiera żadnych wskazówek co do dochodzenia roszczenia informacyjnego, dlatego kwalifikując wszczętą na jego podstawie sprawę, trzeba uwzględnić przewidziane w art. 13 § 1 k.p.c. domniemanie postępowania procesowego. Należy podkreślić, że nie chodzi w nim tylko o podział na postępowanie procesowe i nieprocesowe, ale także na postępowania zabezpieczające i egzekucyjne. W Prawie autorskim nie ma przepisu, który odsyłałby „sprawy informacyjne\" do trybu postępowania nieprocesowego, zabezpieczającego lub egzekucyjnego....

3. Postępowanie informacyjne przewidziane w art. 105 ust. 2 w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 Pr.aut. nie jest związane z innym postępowaniem rozpoznawczym. Uzyskane w nim dane mogą służyć jedynie do kontroli danych, które zostały wcześniej dobrowolnie przekazane lub do dokonania podziału świadczeń pomiędzy uprawnionymi twórcami i wydawcami, stąd też w tych sprawach bezprzedmiotowy jest obowiązek wyznaczania terminu do wszczęcia postępowania rozpoznawczego (art. 733 k.p.c.)....

4. Jeśli w art. 80 ust. 1 pkt 2 Pr.aut. zostały wyraźnie określone kategorie roszczeń, które mogą być zabezpieczone przez wydanie zarządzeń tymczasowych w postępowaniu rozpoznawczym lub przed wytoczeniem powództwa, to roszczenia nienależące do tych kategorii podlegają zabezpieczeniu według ogólnych zasad, określonych w art. 730 i nast. k.p.c....

całe orzeczenie »

 

2009.04.02, wyrok Sąd Najwyższy, sygn. akt III SK 19/08

1. Przepis art. 2 ust. 2 pkt 1 (Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2007 r. nr 50 poz. 331 – przyp.) powinien być jednak rozumiany w taki sposób, że ustawy nie stosuje się do takich postanowień umów, których przedmiotem jest określenie przez twórcę lub inny uprawniony podmiot zasad korzystania przez osobę trzecią z utworu, warunków rozporządzania prawem do utworu oraz przyznanie twórcy prawa do wynagrodzenia....

2. Ratio legis przepisu art. 106 ust. 2 Prawa autorskiego jest nie tylko ochrona interesów twórców i innych osób oddających swe prawa w zarząd organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, lecz także zapobieżenie nadużywaniu pozycji dominującej przez taką organizację poprzez nieuzasadnioną odmowę zawarcia umowy licencyjnej z nadawcami....

3. Obowiązek zawarcia umowy z art. 106 ust. 2 Prawa autorskiego w sposób konieczny łączy się z niedyskryminacyjnym traktowaniem licencjobiorców w zakresie warunków umownych, w tym wynagrodzenia, chyba że różne traktowanie jest obiektywnie usprawiedliwione ze względu na legitymizowany cel....

4. Odmowa zawarcia umowy licencyjnej może także podlegać kontroli Prezesa Urzędu ( Prezesa UOKiK - przyp.), z tym że Prezes nie może uznać za praktykę ograniczającą konkurencję takiej odmowy zawarcia umowy licencyjnej, która jest uzasadniona ważnymi powodami, relewantnymi z punktu widzenia przepisów ustawy Prawo autorskie....

5. Do czasu wejścia w życie ustawy przywracającej stan zgodny z Konstytucją, do właściwości Prezesa Urzędu należą sprawy nadużywania pozycji dominującej (...) poprzez narzucanie uciążliwych warunków umów licencyjnych oraz przez pobieranie nadmiernie wygórowanych stawek wynagrodzeń autorskich....

całe orzeczenie »

 

2010.12.02, wyrok Sąd Najwyższy, sygn. akt I CSK 33/10

1. Wskazywanie podstawy prawnej roszczenia nie jest wymagane, jeżeli jednak strona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika taką podstawę powołuje, to w ten sposób determinuje również podstawę faktyczną....

2. W poprzednim zatem stanie prawnym ( w okresie obowiązywania PrAut z 1952 r.- przyp.), przy krótkim okresie ochrony autorskich praw majątkowych, nie było szczególnej potrzeby uznawania za nieważne tych postanowień umowy twórców utworu kinematograficznego z przedsiębiorstwem, które nie ograniczały się do pól eksploatacji znanych w chwili jej zawierania. Podstawę oceny, jakie pola eksploatacji objęte były umową, stanowił zatem art. 65 k.c. Jeżeli w drodze wykładni umowy nie można uznać, że objęte nią były niektóre tylko pola eksploatacji, w tym tylko te istniejące w chwili jej zawarcia, to należy przyjąć, że dotyczyła wszystkich pól eksploatacji....

3. Twórcom zatem należy się wynagrodzenie z tytułu eksploatacji utworu na tym polu (zwielokrotnianie utworu techniką cyfrową na nośnikach VCD – przyp.), ale nie dlatego, że umowa zawarta pod rządem starej ustawy nie mogła tego pola obejmować, lecz dlatego, że ich majątkowe prawa autorskie odżyły z chwilą wejścia w życie nowej ustawy, a ustawa ta przewiduje dla nich wynagrodzenie w związku z eksploatacją utworu na tym właśnie polu....

4. Za korzystającego ( o którym mowa w art. 70 ust. 3 PrAut. – przyp.) uznaje się tylko bezpośredniego użytkownika wykorzystującego utwór audiowizualny na wskazanych w przepisie polach eksploatacji. Wskazuje się, że wyznaczenie stawki w tabelach wynagrodzeń w powiązaniu z przychodem bezpośrednio udostępniającego utwór przesądza to, że roszczenia mogą być kierowane właśnie w stosunku do tych podmiotów....

całe orzeczenie »