Orzeczenia

 

2012.03.08, wyrok Sąd Najwyższy, sygn. akt V CSK 102/11

1. Wobec użytkowników tj. w stosunkach zewnętrznych, całość praw majątkowych przysługuje i jest realizowana przez producenta jako jedynego uprawnionego. Współtwórcom utworu audiowizualnego oraz artystom wykonawcom przysługuje niezależnie i w oderwaniu od praw producenta wynagrodzenie z pól eksploatacji wymienionych w art. 70 ust. 21 PrAut. Jest to jednak wynagrodzenie dodatkowe, określane też jako \"drugie\", gdyż jest ono niezależne od wynagrodzenia, jakie twórca otrzymał za przeniesienie bezwzględnego prawa wynikającego ze stworzenia utworu na nabywcę....

2. De lege lata nie ma jednak podstaw normatywnych do odmowy stosowania tego środka ochrony( z art. 79 ust.1 pkt 3 lit. a PrAut- przyp.), jeżeli tylko dochodzący wynagrodzenia w dwukrotnej wysokości wykaże - jak okolicznościach niniejszej sprawy - fakt naruszenia przysługujących mu autorskich praw majątkowych....

3. Przepis art. 211 ma charakter bezwzględnie obowiązujący, a korzystnie przez nadawcę - operatora sieci kablowej z praw autorskich majątkowych zarządzanych przez stronę powodową stanowi naruszenie tych praw niezależnie od przyczyn niezawarcia umowy. Bezprawność zachowania operatora polega w takim przypadku na korzystaniu z praw autorskich bez umowy, a towarzysząca temu świadomość owej bezprawności czyni jego zachowanie zawinionym w ujęciu art. 79 ust. 1 pkt 3, lit. b PrAut....

4. Trafne na poziomie ogólnej zasady, stwierdzenie Sądu Apelacyjnego wskazujące na potrzebę indywidualizacji wynagrodzenia stanowiącego podstawę określenia należnej powodowi (zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 PrAut) jego wielokrotności, nie może oznaczać całkowitej eliminacji czynnika stawek rynkowych. Zgodnie z poglądem ukształtowanym w orzecznictwie, stosowne wynagrodzenie w rozumieniu art. 79 ust. 1 PrAut (w jego poprzednim i obecnym brzmieniu) to takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby autor, gdyby osoba która naruszyła jego prawa majątkowe zawarła z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia....

5. Jeżeli organizacja zbiorowego zarządzania nie dysponuje zatwierdzoną tabelą wynagrodzeń i strony nie określiły wysokości wynagrodzenia w drodze porozumienia \"stosowne wynagrodzenie\" powinno być określone przez sąd zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z art. 110 PrAut Przepis ten należy interpretować w kontekście całej ustawy, w szczególności mając na uwadze art. 43 ust. 2 PrAut....

6. Określając stosowne wynagrodzenie Sąd powinien brać pod uwagę, jako element porównawczy w stosunku do propozycji stron, ceny wolnorynkowe stosowane na rynku krajowym i zagranicznym, w tym także stawki stosowane przez inne organizacje zbiorowego zarządzania za korzystanie utworu na takim samym polu eksploatacji....

całe orzeczenie »

 

2011.10.26, uchwała Sąd Najwyższy, sygn. akt III CZP 61/11

1. Cel osobisty może realizować tylko osoba fizyczna. Osoby prawne, nabywając urządzenia reprograficzne albo nie kopiują utworów autorskich (dokumenty, korespondencja handlowa itp.), albo kopiując utwory autorskie wykonują przedmiot swojej działalności gospodarczej. Nie są zatem podmiotami, o których stanowi art. 20 ust. 1 pkt 2 PrAut Podmiotami takimi są osoby fizyczne, które mogą występować we wspomnianej trojakiej roli, albo jako osoby, które kopiują dzieła do osobistego użytku (są wtedy w roli konsumentów), albo jako przedsiębiorcy indywidualni, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mającej za przedmiot obrót urządzeniami reprograficznymi, albo poza taką działalnością gospodarczą....

2. Na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 tej ustawy, na producentach, importerach kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych, umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu, ciąży obowiązek udzielenia właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi informacji oraz udostępniania dokumentów, dotyczących wszystkich umów sprzedaży tych urządzeń....

3. Jeżeli zobowiązany do opłaty na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 PrAut jest producent lub importer urządzeń reprograficznych bez względu na to, komu urządzenia te następnie sprzedaje, to na nim w stosunku do wszystkich umów sprzedaży urządzeń, o których mowa w tym przepisie w związku z art. 20 ust. 5 PrAut ciąży obowiązek udzielenia informacji właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Obowiązek ten dotyczy również udostępnienia dokumentów o tych umowach po to, aby można było określić, czy i w jakiej wysokości należą się opłaty reprograficzne....

całe orzeczenie »

 

2012.03.30, wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 2057/11

1. Rozpoznając wniosek stowarzyszenia o wydanie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie powierzonymi prawami autorskimi organ musi określić kryteria jakimi kieruje się przy załatwianiu spraw tego rodzaju, ponieważ wnioskodawca musi wiedzieć jakie wymogi winien spełnić, aby dawać rękojmię należytego zarządzania powierzonymi prawami....

2. Kryteria oceny przez MKiDzN stowarzyszeń aspirujących do roli o z, z. winny być ustalone w oparciu o dane na temat działających o z. z. w danej kategorii uprawnionych, danej kategorii utworów i na danych polach ich eksploatacji....

3. Istotne jest odróżnianie przez MKDzN kryteriów dotyczących wydania zezwolenia na zarządzanie powierzonymi prawami od kryteriów odnoszących się do kontroli działających już o z. z. Odnosząc się do tego ostatniego zagadnienia Sąd uważa, że takie powody odmowy wydania zezwolenia jak: 1) brak możliwości należytego wykonywania zarządu do utworów audiowizualnych (powstałych z wkładu wielu kategorii twórców) w sytuacji reprezentowania poszczególnych kategorii współtwórców przez różne o z. z.; 2) komplikacje jakie pojawią się przy dualizmie w zakresie zbiorowego zarządzania przy inkasie i repartycji wynagrodzeń i opłat, konieczności wzajemnego rozliczania się działających organizacji i związanego z tym opóźnienia wypłat i zwiększenie kosztów działania organizacji powodujące pomniejszenie wysokości wynagrodzeń należnych uprawnionym; 3) niejasna sytuacja dla użytkowników zobowiązanych do wypłacania wynagrodzeń za pośrednictwem wszystkich organizacji, jeżeli nie ustanowią one wspólnej reprezentacji, są pewnymi prognozami, które mogą (ale nie muszą) wystąpić dopiero po pojawieniu się konkurencyjnych o z. .z. Te argumenty nie dotyczą możliwości rozpoczęcia działalności przez o z .z. Powołane wyżej argumenty odnoszą się do skutków działalności już istniejących o z. z. Argumenty te mogą być skuteczne, ale jako podstawa do cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 104 ust. 5 pkt 1 ustawy....

4. Stroną postępowania o wydanie zezwolenia jest tylko wnioskodawca i jak słusznie podkreślił Minister w uzasadnieniu decyzji z 28 lipca 2011 r. w tym postępowaniu badaniu podlegają okoliczności dotyczące tego konkretnego stowarzyszenia. Jak wskazano wyżej okoliczności dotyczące innych działających Stowarzyszeń mogą być podstawą do sformułowania przez organ standardów gwarantujących należyte zarządzanie powierzonymi prawami przez podmioty starające się o zezwolenie, a nie służyć do oceny zdolności do uzyskania statusu o z. z. przez konkretnego wnioskodawcę....

całe orzeczenie »