Orzeczenia

 

2008.03.14, wyrok Sąd Apelacyjny w Katowicach, sygn. akt I ACa 102/08

1. Na gruncie uregulowania art. 24 ust. 2 upapp nie ma znaczenia ciągłość odbioru programu radiowego, czy też ewentualny brak satysfakcji konsumentów z jego zawartości...

2. Z posiadaniem urządzenia służącego do odbioru programu radiowego łączy się możliwość jego odbioru, co w odniesieniu do lokalu gastronomicznego ma charakter publicznego odtwarzania,ale nie odnosiło się (...) nie zezwalało na posiadane przez niego urządzenie iz niego....

3. Bezwzględne twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z jego utworu wiąże się z tym, że powinien on zawsze partycypować w korzyściach osiąganych przez inne osoby, co do zasady włączenie utworu w prowadzoną działalność zarobkową oznacza osiąganie korzyści w sposób pośredni, bo każde korzystanie z...

4. Możliwość wykazania nieosiągania korzyści majątkowej nie może być pustym zapisem, zakłada że mogą istnieć takie sytuacje, w których nie zajdzie nawet pośredni wpływ odbioru nadawanych w programie radiowym utworów na powodzenie prowadzonej działalności....

całe orzeczenie »

 

2008.05.20, wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 73/08

1. Organ rozpoznając sprawę w trybie postępowania administracyj­nego załatwia ją przez wydanie decyzji pozytywnej albo negatywnej. Odmowa (jak i uwzględnienie wniosku) jest rozstrzygnięciem merytorycznym i zgodnie z obowiązują­cymi przepisami prawa wymaga by istniała podstawa prawna (zarówno formalnoprawna jak i materialnoprawna) do wydania takiego rozstrzygnięcia....

2. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności podstawy prawnej decyzji z Konstytucją, umową mię­dzynarodową lub ustawą przesądza o uznaniu naruszenia prawa w samej decyzji admi­nistracyjnej, powinno zatem prowadzić do jej uchylenia przez właściwy organ (ewentu­alnie sąd administracyjny)....

3. Sprawa administracyjna jest bezprzedmiotowa w rozumieniu art. 105 § 1 kpa wtedy, kiedy nie ma materialnoprawnych podstaw do wład­czej (w formie decyzji administracyjnej) ingerencji organu administracyjnego. Wówczas jakiekolwiek rozstrzygnięcie pozytywne czy negatywne staje się prawnie niedopusz­czalne....

4. Uchwalenie nowych przepisów, w miejsce uchylonego przez Trybunał Konstytucyjny art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach, nie jest zagadnieniem wstępnym, zaistnienie któ­rego powoduje konieczność lub możliwość zawieszenia przez organ postępowania ad­ministracyjnego....

całe orzeczenie »

 

2009.02.18, wyrok Naczelny Sąd Administracyjny, sygn. akt II OSK 1369/08

1. Utrata mocy obowiązującej przepisu art. 108 ust. 3 spowodowała, iż nie można zrekonstruować normy prawnej, która stanowiłaby podstawę do administracyjnego orzekania o zatwierdzeniu tabel wynagrodzeń, albowiem utracił moc przepis, który określał przedmiot sprawy administracyjnej oraz kompetencje Komisji Prawa Autorskiego do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia tabel wynagrodzeń, a także podmiot uprawniony do przedstawienia tabel wynagrodzeń do zatwierdzenia. Tego stanu rzeczy nie zmienia to, że nadal obowiązuje przepis art. 108 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który odsyła do art. 108 ust. 3 oraz określa, że do postępowania przed Komisją w sprawach, o których mowa w ust. 3 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a odwołanie od orzeczeń Komisji służy do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego....

2. Przepis art. 109 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który odsyła do nieistniejącego przepisu art. 108 ust. 3 nie może stanowić podstawy do rekonstrukcji normy, iż Komisja Prawa Autorskiego zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia tabel wynagrodzeń....

3. Według stanu prawnego obowiązującego po dniu 1 września 2006 r. sprawa o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń utraciła charakter sprawy administracyjnej, a wobec tego sprawy będące w toku podlegały umorzeniu na podstawie art. 105 § 1 K.p.a....

całe orzeczenie »