Orzeczenia

 

2007.06.12, wyrok Naczelny Sąd Administracyjny, sygn. akt II GSK 20/07

1. Instytucja dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu, o której mowa w art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a., nie funkcjonuje samodzielnie, abstrakcyjnie w oderwaniu od konkretnej sprawy, ma pełne odniesienie do sytuacji, jeżeli wniosek z art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. jest złożony w czasie, gdy nie toczy się postępowanie administracyjne w danej sprawie dlatego, że nie zostało ono wszczęte bądź dlatego, że zostało ostatecznie zakończone. Natomiast załamuje się ona w sytuacji, gdy wniosek organizacji społecznej o dopuszczeniu jej do udziału w postępowaniu w i przed jego ostatecznym zakończeniem. W takiej sytuacji nie staje się on bezprzedmiotowy mimo formalnie ostatecznej decyzji kończącej to postępowanie w sprawie, chyba że organizacja społeczna zaniedbała wykorzystania środków procesowych przeciwko bezczynności organu w rozpatrzeniu jej wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawie....

2. Przepisy art. 31 p § 1-4 k.p.a. mają podwójny charakter - nie są to tylko przepisy procesowe, ale mają także elementy materialnoprawne, gdyż określają przesłanki uprawnienia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony w sprawie dotyczącej innego podmiotu....

całe orzeczenie »

 

2008.12.19, wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 591/08

1. Ustalenie treści oświadczenia woli należy do ustaleń faktycznych Natomiast wykładnia oświadczenia woli to zagadnienie prawne....

2. Powiernicze powierzenie Stowarzyszeniu Autorów Z. autorskich praw majątkowych (...) w ramach oświadczeń woli złożonych w formie „Zobowiązania organizacyjnego\" nie wyłączyło ze skutkiem rozporządzającym zarządzania osobiście przez autora prawami do jego dzieł i dlatego umowy zawarte przez twórców indywidualnie z korzystającymi z utworów są ważne. Jedyną konsekwencją pominięcia organizacji zbiorowego zarządu powinien być obowiązek zapłacenia należnej prowizji....

całe orzeczenie »

 

2007.10.17, wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 1259/06

1. Organizacja zbiorowego zarządzania może uczestniczyć w obrocie bez zatwierdzonych tabel, z tym, że w takim wypadku nie korzysta z dobrodziejstwa art. 109 powołanej ustawy nadającego zatwierdzonym tabelom wynagrodzeń charakter normy semiimperatywnej....

2. Opracowanie tabel wynagrodzeń musi uwzględniać całość uwarunkowań gospodarczych i eksploatacyjnych dla uniknięcia arbitralności w konstruowaniu ich poziomu i ujęcia....

3. Zatwierdzone tabele zbiorowego zarządzania mogą być stosowane i wywoływać skutki prawne dopiero od chwili, gdy uzyskały charakter decyzji ostatecznej. Wywierają więc skutek wyłącznie na przyszłość....

4. Stowarzyszenie Autorów Z. będąc organizacją non profit jest osobą prawną świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, ponieważ organizuje dostęp społeczeństwa do działalności twórczej oraz udziela licencji na korzystanie z niej....

całe orzeczenie »