Orzeczenia

 

2014.05.30, postanowienie Sąd Apelacyjny w Poznaniu, sygn. akt I ACz 835/14

1. Przepis art. 80 ust. 1 pkt 2 u.p.a.p.p. wprowadza swoistą regulację, której celem jest umożliwienie uprawnionemu podjęcia decyzji w przedmiocie dochodzenia roszczeń, o których mowa w jej art. 79 ust. 1 u.p.a.p.p. oraz określenia zakresu żądań w wypadku wytoczenia powództwa. W konsekwencji zatem "interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia" w tego rodzaju przypadkach istnieje wówczas, gdy bez zobowiązania naruszającego majątkowe prawo autorskie do udzielenia stosownych informacji lub udostępnienia dokumentów, strona nie jest w stanie ustalić zakresu dokonanych naruszeń tego prawa, a tym samym sprecyzować podstawy faktycznej powództwa, oraz dochodzonych roszczeń....

całe orzeczenie »

 

2012.12.21, postanowienie Sąd Apelacyjny w Białymstoku, sygn. akt I ACz 1379/12

1. Zabezpieczenie dowodów, na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 1 prawa autorskiego, wymaga, podobnie jak udzielenie zabezpieczenia na zasadzie art. 7301 § 1 k.p.c., uprawdopodobnienia roszczenia oraz interesu prawnego w zabezpieczeniu, polegającego przede wszystkim na istnieniu rzeczywistej obawy co do niewykonalności lub zbytniego utrudnienia przeprowadzenia dowodu w toku późniejszego procesu cywilnego. Obie wymienione przesłanki powinny być spełnione łącznie....

całe orzeczenie »

 

2013.06.13, postanowienie Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACz 856/13

1. Celem regulacji zawartej w art. 80 ust. 1 pkt 1 u.p.a.p.p. jest stworzenie możliwości ujawnienia dowodów popierających roszczenia powoda, a będących w dyspozycji domniemanego naruszyciela autorskich praw majątkowych lub innych osób "mających związek" z naruszeniem, zaś celem zabezpieczenia dowodu (art. 310 k.p.c.) jest. przeprowadzenie oznaczonego dowodu, przy czym zabezpieczenie nie może służyć temu, aby przyszły powód upewnił się w ten sposób co do szans przyszłego procesu....

całe orzeczenie »