Orzeczenia

 

1997.01.30, postanowienie Sąd Apelacyjny w Poznaniu, sygn. akt I ACz 1001/96

1. 1.Stowarzyszenie Filmowców Polskich z mocy art. 70 ust. 1-3 cytowanej ustawy, wykonywać może autorskie prawa majątkowe producenta co do utworów audiowizualnych, których ochronę prowadzi i tylko w tym zakresie ciąży na nim własny obowiązek regulowania wynagrodzeń współtwórcom....

2. 2. Prawo żądania informacji wynika z art. 80 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy o pr. aut. Nie ma ono charakteru zabezpieczenia dowodu lecz jest samoistnym roszczeniem.Natomiast zabezpieczenie roszczenia w formie zakazania stronie przeciwnej bezprawnego eksploatowania utworów z repertuaru wnioskodawcy nie może być uznane za stosowne w rozumieniu art. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy. Skoro wnioskodawca zamierza domagać się jedynie zapłaty wynagrodzeń i odszkodowań, a zatem określonych sum pieniężnych, nie wspomina natomiast o roszczeniach niepieniężnych, to ustanowienie zakazu tej treści nie pozostaje w odpowiednia związku z zamierzonymi działaniami. Zakaz bezprawnej eksploatacji utworów nie wpłynie bowiem na ewentualne przyszłe zaspokojenie pieniężnych żądań wnioskodawcy....

całe orzeczenie »

 

2015.04.30, wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt VII SA/Wa 2280/14

1. Żądanie informacji i dokumentów nie jest prawem i obowiązkiem samym w sobie, lecz służy realizacji innych uprawnień podmiotów uprawnionych z tytułu korzystania z praw autorskich. Prawo to nie służy realizacji jakiegokolwiek celu bezpośrednio, lecz stanowi jedynie instrument ułatwiający realizację praw autorskich przez uprawnionych. Prawo to jest realizowane przez organizacje zbiorowego zarządzania na podstawie art. 105 ust. 2 u.p.a.p.p. zaś przez uprawnionych na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy....

całe orzeczenie »

 

2016.11.17, wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt VII SA/Wa 2956/15

1. Z przepisu art. 104 ust. 5 pkt 1 ustawy jasno wynika, że zadaniem organizacji zbiorowego zarządzania jest zbiorowy zarząd oraz ochrona powierzonych praw, a zatem zbiorowy zarząd to odrębna funkcja takiej organizacji w stosunku do działań związanych z ochroną powierzonych praw. Przy czym, jak wynika ze stanowiska doktryny podstawowa funkcja organizacji zbiorowego zarządzania, to zbiorowe zarządzanie rozumiane jako zarząd prawami majątkowymi reprezentowanych podmiotów. Ochrona zaś to dodatkowe zadanie wynikające z zarządu powierzonymi prawami....

2. Odnotowania wymaga również okoliczność, że ochrona praw ma w swej istocie - w przypadku organizacji zbiorowego zarządzania - jedynie akcesoryjnych charakter w stosunku do zarządzania prawami, gdyż to właśnie ten element jest podstawowym celem funkcjonowania organizacji tego typu. Wynika to między innymi z tego, że ochrona praw w większości przypadków będzie podejmowana na rzecz poszczególnych uprawnionych, a ponadto może być również sprawowana przez inne podmioty - niemające statusu organizacji zbiorowego zarządzania, na podstawie, stosownych pełnomocnictw cywilnoprawnych...

całe orzeczenie »