Orzeczenia

 

2013.06.13, postanowienie Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACz 856/13

1. Celem regulacji zawartej w art. 80 ust. 1 pkt 1 u.p.a.p.p. jest stworzenie możliwości ujawnienia dowodów popierających roszczenia powoda, a będących w dyspozycji domniemanego naruszyciela autorskich praw majątkowych lub innych osób "mających związek" z naruszeniem, zaś celem zabezpieczenia dowodu (art. 310 k.p.c.) jest. przeprowadzenie oznaczonego dowodu, przy czym zabezpieczenie nie może służyć temu, aby przyszły powód upewnił się w ten sposób co do szans przyszłego procesu....

całe orzeczenie »

 

1997.01.30, postanowienie Sąd Apelacyjny w Poznaniu, sygn. akt I ACz 1001/96

1. 1.Stowarzyszenie Filmowców Polskich z mocy art. 70 ust. 1-3 cytowanej ustawy, wykonywać może autorskie prawa majątkowe producenta co do utworów audiowizualnych, których ochronę prowadzi i tylko w tym zakresie ciąży na nim własny obowiązek regulowania wynagrodzeń współtwórcom....

2. 2. Prawo żądania informacji wynika z art. 80 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy o pr. aut. Nie ma ono charakteru zabezpieczenia dowodu lecz jest samoistnym roszczeniem.Natomiast zabezpieczenie roszczenia w formie zakazania stronie przeciwnej bezprawnego eksploatowania utworów z repertuaru wnioskodawcy nie może być uznane za stosowne w rozumieniu art. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy. Skoro wnioskodawca zamierza domagać się jedynie zapłaty wynagrodzeń i odszkodowań, a zatem określonych sum pieniężnych, nie wspomina natomiast o roszczeniach niepieniężnych, to ustanowienie zakazu tej treści nie pozostaje w odpowiednia związku z zamierzonymi działaniami. Zakaz bezprawnej eksploatacji utworów nie wpłynie bowiem na ewentualne przyszłe zaspokojenie pieniężnych żądań wnioskodawcy....

całe orzeczenie »

 

2015.04.30, wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt VII SA/Wa 2280/14

1. Żądanie informacji i dokumentów nie jest prawem i obowiązkiem samym w sobie, lecz służy realizacji innych uprawnień podmiotów uprawnionych z tytułu korzystania z praw autorskich. Prawo to nie służy realizacji jakiegokolwiek celu bezpośrednio, lecz stanowi jedynie instrument ułatwiający realizację praw autorskich przez uprawnionych. Prawo to jest realizowane przez organizacje zbiorowego zarządzania na podstawie art. 105 ust. 2 u.p.a.p.p. zaś przez uprawnionych na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy....

całe orzeczenie »