Orzeczenia

 

2016.11.17, wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt VII SA/Wa 2956/15

1. Z przepisu art. 104 ust. 5 pkt 1 ustawy jasno wynika, że zadaniem organizacji zbiorowego zarządzania jest zbiorowy zarząd oraz ochrona powierzonych praw, a zatem zbiorowy zarząd to odrębna funkcja takiej organizacji w stosunku do działań związanych z ochroną powierzonych praw. Przy czym, jak wynika ze stanowiska doktryny podstawowa funkcja organizacji zbiorowego zarządzania, to zbiorowe zarządzanie rozumiane jako zarząd prawami majątkowymi reprezentowanych podmiotów. Ochrona zaś to dodatkowe zadanie wynikające z zarządu powierzonymi prawami....

2. Odnotowania wymaga również okoliczność, że ochrona praw ma w swej istocie - w przypadku organizacji zbiorowego zarządzania - jedynie akcesoryjnych charakter w stosunku do zarządzania prawami, gdyż to właśnie ten element jest podstawowym celem funkcjonowania organizacji tego typu. Wynika to między innymi z tego, że ochrona praw w większości przypadków będzie podejmowana na rzecz poszczególnych uprawnionych, a ponadto może być również sprawowana przez inne podmioty - niemające statusu organizacji zbiorowego zarządzania, na podstawie, stosownych pełnomocnictw cywilnoprawnych...

całe orzeczenie »

 

2019.01.11, wyrok Sąd Najwyższy, sygn. akt V CSK 553/17

1. Przepis art. 325 k.p.c. wymaga takiego sformułowania rozstrzygnięcia o żądaniach stron w sentencji wyroku, które nie stwarza wątpliwości co do treści wyroku i umożliwia jego wykonanie. Rozstrzygnięcie sądu o żądaniach stron powinno być tak sformułowane, by jego realizacja była możliwa na podstawie samej treści sentencji bez potrzeby dokonywania dalszych czynności, należących ze względu na swój rodzaj do postępowania rozpoznawczego. W związku z tym przyjmuje się m.in., że sentencja powinna rozstrzygać o żądaniach stron bez odsyłania do pism procesowych....

2. Nałożony na podstawie art. 105 ust. 2 u.p.a.p.p. obowiązek, stosownie do przedmiotu żądania, obejmuje informację dotyczącą urządzeń wymienionych w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 3 u.p.a.p.p., od których sprzedaży liczone są opłaty w wysokościach oznaczonych w art. 20 ust. 2, 3 i 4 u.p.a.p.p. produkcję i import tych opłaty....

całe orzeczenie »

 

2014.08.24, wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt I SA/Wr 1623/14

1. Opłata reprograficzna ma na celu rekompensowanie podmiotom uprawnionym uszczerbku, doznanego na skutek kopiowania w ramach tego właśnie dozwolonego użytku. Ma charakter ryczałtowy i nie odzwierciedla rzeczywistego rozmiaru uszczerbku. Nie jest też uzależniona od rzeczywistego wykorzystania przedmiotu praw autorskich, a stanowi rekompensatę za potencjalne wykorzystanie. Ponadto oderwana jest od korzystania z konkretnego, zindywidualizowanego dzieła. Opłata wnoszona jest za potencjalne korzystanie z nieskonkretyzowanych dzieł, które mogą zostać powielone. Samo powielanie dzieł nie jest konieczne dla powstania obowiązku wniesienia opłaty - wystarczające jest wprowadzenie do obrotu albo posiadanie urządzeń do tego służących....

2. Ustawa o rachunkowości określiła rezerwę jako zobowiązanie, o wartości oszacowanej, którego kwota musi wynikać z określonego obowiązku wykonania świadczeń w przyszłości - zastępuje ona przejściowo pozycję zobowiązania, aż do momentu, w którym jednostka uzyskuje pewność co do terminu i/lub kwoty bieżącego zobowiązania. Uzyskanie tej pewności jest możliwe dopiero w momencie realizacji świadczenia. Rezerwa powinna zatem spełniać wszystkie warunki definicji zobowiązań, a więc na dzień bilansowy musi istnieć obowiązek wykonania świadczeń w przyszłości, ich wartość musi być określona wiarygodnie, a jedyną przesłanką do utworzenia rezerwy, a nie zobowiązania, powinna być niepewność co do kwoty świadczenia lub terminu wymagalności...

całe orzeczenie »