Publikacje

 

Prof. dr hab. Jan Błeszyński, Reemisja utworów objętych art. 70 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr periodyku 12, 2005 r.

Reemisja jest szczególną postacią nadania, wyodręb­nioną w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku (PrAut1), jako jedno z odrębnych pól eksploatacji, obok nadania, odtwarzania, wyświetlania, wy­stawiania, wykonywania publicznie oraz publicznego udo­stępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nie polegających na sporządzaniu lub obrocie egzemplarzami utworu.

Sens prawny art. 70 ust. 2 PrAut 2002 polega na wzmoc­nieniu uprawnień wskazanych w nim twórców przez nada­nie służącemu im prawu do wynagrodzenia charakteru niezbywalnego inter viovos, nie podlegającego zrzeczeniu się oraz poddanego przymusowemu pośrednictwu właś­ciwej organizacji zbiorowego zarządzania tym prawem, o cechach reprezentacji ustawowej i bez możliwości rezyg­nacji z tego pośrednictwa. Obejmuje on w szczególności reemisję oraz inne sposoby odtworzeń, tym realizowane za pośrednictwem Internetu i to zarówno w postaci wpro­wadzenia do Internetu programu telewizyjnego, jaki w postaci umożliwienia dostępu do poszczególnych utworów według woli użytkownika oraz w czasie i miejscu przez niego wybranym.

cała publikacja »