Publikacje

 

Prof. dr hab. Jan Błeszyński, Komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2006 roku (sygn. akt SK 40/04) w sprawie zgodności z Konstytucją RP art. 108 ust. 3, w związku z art. 109 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr periodyku 8, 2006 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający nie­zgodność z Konstytucją RP art. 108 ust. 3 W związku z art. 109 ustawy o prawie autorskimi i prawach pokrew­nych z 4 lutego 1994 roku, powoływanej dalej jako PrAut, stanowi doniosłe wydarzenie. Ze względu na wagę nie tylko sentencji, ale poszczególnych tez uzasadnienia wyro­ku Trybunału, jak również ze względu na tok rozumowania przyjęty w komentowanym wyroku, celowe wydaje się przytoczenie zarówno ważniejszych stwierdzeń w nim za­wartych jak i elementów znamiennych dla wnioskowania obrazującego dochodzenie do nich. Wywód komentowane­go wyroku skoncentrowany został wokół charakteru pra­wnego i trybu zatwierdzania tabel wynagrodzeń w zakresie nadań i reemisji utworów.

cała publikacja »