Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu skierowany do konsultacji społecznych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji społecznych projekt z dnia 12 kwietnia 2017 r. ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.


Głównym celem projektu jest realizacja przepisów prawa Unii Europejskiej, w szczególności wdrążenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, s. 72), a także kompleksowe uregulowanie działalności organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce. Projektowane zmiany mają zastąpić dotychczasową regulację dotyczącą zbiorowego zarządzania zawartą w rozdziale 12 i 121 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Projekt ustawy dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297411.


Osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach społecznych mogą przesyłać uwagi do projektu na adres Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie do 19 maja 2017 r. (albo w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego zaproszenia do udziału w konsultacjach).