Art.79 ust.1 pkt 3 lit. b PrAut jest zgodny z art.64 ust.1 i 2 w zw. z art.31 ust. 1 Konstytucji RP

W dniu wczorajszym, przed Trybunałem Konstytucyjnym, odbyła się rozprawa w sprawie z pytania prawnego skierowanego przez Sąd Najwyższy dot. konstytucyjności roszczenia o zapłatę dwukrotności stosownego wynagrodzenia w sytuacji naruszenia autorskich praw majątkowych (sygn. akt Trybunału Konstytucyjnego P 14/19).

 

Trybunał orzekł, iż art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 poz. 1191 t.j. ze zm.) w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wyrok zapadł jednomyślnie. Jest ostateczny i będzie podlegał publikacji w Dzienniku Ustaw.