Nowa opłata na rzecz PISF

30 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. , która nowelizując ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii wprowadza nową opłatę obciążającą podmioty świadczące usługi VOD. 
Dostawcy usług VOD będą zobowiązani do dokonywania kwartalnych opłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód wdanym okresie rozliczeniowym jest wyższy. 
W przypadku podmiotów mających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, opłata ta będzie liczona od przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług na terytorium Polski. 

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie dwóch wyjątków. Do ponoszenia opłat nie będą zobowiązani mikroprzedsiębiorcy oraz podmioty których liczba użytkowników wszystkich udostępnianych publicznie przez nich audiowizualnych usług medialnych w roku poprzedzającym rok, w którym jest ustalany obowiązek wpłaty na rzecz Instytutu, nie przekroczyła 1% abonentów usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu. 

Trwają prace w senacie (druk nr 106). Przebieg prac nad ustawą można obserwować na stronie internetowej Senatu RP pod adresem: https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,967.html