Orzeczenia

 

2014.04.23, wyrok Sąd Apelacyjny w Lublinie, sygn. akt I ACa 658/12

1. Sam brak umowy licencyjnej wyklucza możliwość reemitowania utworów audiowizualnych w sieciach telewizji kablowych bez względu na ich ilość czy udział w całości reemitowanego programu....

całe orzeczenie »

 

2014.04.25, wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 1098/12

1. Za spełniające wymagania prowadzenia działalności gospodarczej (art. 2 i 4 u.s.d.g. i art. 2 ust. 2 pkt 1 u.o.k.k.) uznane zostały umowy oraz inne przejawy wykonywania praw autorskich, których przedmiotem jest komercjalizacja praw autorskich w znaczeniu gospodarczego korzystania z nich przez uprawnionych. Nie należą natomiast do tej kategorii umowy, których przedmiotem jest określenie przez twórcę zasad korzystania przez osobę trzecią z utworu, warunków rozporządzania prawem do utworu oraz przyznanie twórcy prawa do wynagrodzenia. Tym samym sprawa dotycząca autorskich praw majątkowych twórców nie może być traktowana jako gospodarcza....

całe orzeczenie »

 

2014.05.30, postanowienie Sąd Apelacyjny w Poznaniu, sygn. akt I ACz 835/14

1. Przepis art. 80 ust. 1 pkt 2 u.p.a.p.p. wprowadza swoistą regulację, której celem jest umożliwienie uprawnionemu podjęcia decyzji w przedmiocie dochodzenia roszczeń, o których mowa w jej art. 79 ust. 1 u.p.a.p.p. oraz określenia zakresu żądań w wypadku wytoczenia powództwa. W konsekwencji zatem "interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia" w tego rodzaju przypadkach istnieje wówczas, gdy bez zobowiązania naruszającego majątkowe prawo autorskie do udzielenia stosownych informacji lub udostępnienia dokumentów, strona nie jest w stanie ustalić zakresu dokonanych naruszeń tego prawa, a tym samym sprecyzować podstawy faktycznej powództwa, oraz dochodzonych roszczeń....

całe orzeczenie »