Publikacje

 

Prof. dr hab. Jan Błeszyński, Charakter prawny rozstrzygnięć Komisji Prawa Autorskiego w składach trzyosobowych (art. 108 ust. 5-7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr periodyku 7, 2005 r.

Prawidłowo powołany zespół orzekający trzyosobowego zespołu orzekającego KPA zachowuje mandat do orzekania do zakończenia przedłożonej do rozpatrzenia sprawy i powołanie nowej listy arbitrów mandatu tego nie zmienia.

Rozstrzygnięcia zapadłe w składzie trzyosobowym KPA mają w swojej istocie charakter koncyliacyjny. Charakter wiążący natomiast mają jedynie wówczas, gdy żadna ze stron w ustawowym terminie dwóch tygodni od doręczenia nie wniesie w ich zakresie powództwa do sądu powszechnego. W razie wniesienia takiego powództwa, bez potrzeby uzasadnienia przyczyn niezadowolenia z zapadłego roz­strzygnięcia, rozstrzygniecie to nie uzyskuje charakteru wiążącego strony i nie jest przedmiotem kontroli sądu powszechnego.

Konieczność przeprowadzenia postępowania przed składem trzyosobowym KPA istnieje tylko wówczas, gdy jedna ze stron wystąpi z takim wnioskiem do KPA. Inicjatywę taką uznać należy za wyczerpaną nie tylko w wypadku zapadnięcia merytorycznego rozstrzygnięcia KPA. Wystą­pienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez trzyosobo­wy zespół orzekający KPA nie jest obligatoryjne. Dlatego w wypadku zakończenia postępowania z przyczyn formal­nych, np. umorzenia postępowania z powodu nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym na ten cel terminie lub odrzucenia wniosku (np. ze względu na brak właściwości KPA do jego rozstrzygnięcia), albo pozo­stawienia sprawy bez biegu (np. w wypadku niewniesienia opłat od wniosku o poddanie sprawy rozstrzygnięciu przez KPA)24, każda ze stron może ponownie wystąpić z wnios­kiem o rozstrzygniecie sprawy przez trzyosobowy zespól orzekający KPA. Wystąpienie z wnioskiem do KPA nie jest jednak dopuszczalne po wniesieniu w jego zakresie powództwa do sądu.

cała publikacja »

Katarzyna Błeszyńska, Cytat w prasie naukowej jako ograniczenie praw autorskich, Przegląd legislacyjny, nr periodyku 1(103)/2018, 2018

Korzystanie z utworów na podstawie dozwolonego użytku nie może mieć na celu osiągnięcia wprost przez użytkownika korzyści majątkowych. Zarówno doktryna, jak i judykatura nie wykluczają jednak możliwości osiągnięcia pośredniego zysku materialnego przez korzystających z ograniczeń, jednak nie może ona stanowić jedynej pobudki do korzystania z cudzej twórczości. Przepisów tych nie powinno się interpretować rozszerzająco, a przy ich interpretacji należy zawsze mieć na uwadze klauzule zakazu naruszania normalnego korzystania z utworu oraz zakazu godzenia w słuszne interesy twórcy. Cytując, należy ponadto bezwzględnie przestrzegać praw autorskich osobistych autora cytowanego fragmentu o oznaczyć go, podając źródło oraz autorstwo dzieła cytowanego. 

cała publikacja »

Prof. dr hab. Jan Błeszyński, Glosa do postanowienia SN z dnia 6 grudnia 2007 r., III CZP 107/07, Orzecznictwo Sądów Polskich, nr periodyku 11, 2008 r.

Roszczenia związane z reemisją podlegają dochodzeniu przed sądem powszechnym na zasadach ogólnych.
Glosowane postanowienie podejmuje zagadnienie fundamentalne. Jego znaczenie jest szczególnie aktualne wobec tego, że utracił moc art. 108 ust. 3 pr.aut…

cała publikacja »