Orzeczenia (słowo kluczowe - )

 

2017.02.09, postanowienie Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACz 76/17

1. Art. 21(1) ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (…) nie stanowi samodzielnej podstawy do ukształtowania stosunku prawnego, jakim byłaby umowa ustalająca wynagrodzenie pozwanego za umożliwienie powodom reemitowania utworów znajdujących się w zbiorowym zarządzie pozwanego....

2. Brak jest aktualnie w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych przepisu zawierającego upoważnienie do sądowego ukształtowania stosunku prawnego w drodze powództwa wytoczonego przez operatora sieci kablowych przeciwko właściwej organizacji zbiorowego zarządzania o udzielenie licencji....

całe orzeczenie »

 

2016.11.16, wyrok Europejski Trybunał Sprawiedliwości, sygn. akt C-301/15

1. Artykuł 2 lit. a) i art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by uregulowanie krajowe, takie jak uregulowanie omawiane w postępowaniu głównym, powierzało organizacji upoważnionej do pobierania i dystrybucji opłat z tytułu praw autorskich wykonywanie prawa do zezwalania na zwielokrotnianie i publiczne udostępnianie w formie cyfrowej książek „niedostępnych”, a mianowicie książek opublikowanych we Francji przed dniem 1 stycznia 2001 r., które nie są już przedmiotem komercyjnego rozpowszechniania ani przedmiotem publikacji w formie drukowanej lub cyfrowej, nawet jeśli pozwala jednocześnie autorom tych książek lub innym podmiotom praw autorskich do tych książek na zgłoszenie sprzeciwu wobec tego wykonywania lub na jego powstrzymanie na warunkach zdefiniowanych w tym uregulowaniu....

całe orzeczenie »

 

2016.11.10, wyrok Europejski Trybunał Sprawiedliwości, sygn. akt C-174/15

1. pojęcie „użyczenia” (...) obejmuje użyczenie kopii książki w postaci cyfrowej, w przypadku gdy użyczenie to jest dokonywane poprzez umieszczenie tej kopii na serwerze biblioteki publicznej i umożliwienie użytkownikowi zwielokrotnienia wspomnianej kopii poprzez pobranie jej na własny komputer, przy czym w okresie użyczenia pobrana może być tylko jedna kopia, a po upływie tego okresu użytkownik ten nie ma już możliwości korzystania z tej pobranej przez siebie kopii....

2. oddana przez bibliotekę publiczną do dyspozycji kopia książki w postaci cyfrowej została wprowadzona do obrotu w drodze pierwszej sprzedaży lub innego pierwszego przeniesienia własności tej kopii na obszarze Unii Europejskiej przez podmiot prawa do publicznego rozpowszechniania lub za jego zezwoleniem w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym,...

3. Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 2006/115 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on temu, by odstępstwo dotyczące użyczenia publicznego, jakie ten przepis przewiduje, miało zastosowanie do udostępniania przez bibliotekę publiczną kopii książki w postaci cyfrowej, w przypadku gdy kopia ta została uzyskana z nielegalnego źródła....

całe orzeczenie »