Orzeczenia (słowo kluczowe - )

 

2014.06.17, wyrok Sąd Apelacyjny w Poznaniu, sygn. akt I ACa 344/14

1. nie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego opracowanie, którego treść jest z góry zdeterminowana obiektywnymi warunkami i wymaganiami....

całe orzeczenie »

 

2015.12.10, wyrok Sąd Okręgowy w Szczecinie, sygn. akt VIII GC 196/15

1. Różnica między umową a dzieło i umową, której przedmiotem jest utwór rozumieniu ustawy o prawie autorskim prawach pokrewnych, odnosi się przede wszystkim do przedmiotu umowy. W szczególności utwór musi mieć cechę indywidualności, czego pozbawione jest dzieło, które wprawdzie może być również rezultatem działań człowieka, ale nie posiada cechy indywidualności....

2. „dzieło techniczne”, jak np. projekt, dokumentacja, czy opinia techniczna, może być utworem, o ile posiada cechy określone w art. 1 ust. 1 PrAut....

3. Utworem architektonicznym bezsprzecznie jest koncepcja architektoniczna, która zawiera w sobie indywidualną myśl twórcy, a także tworzone na podstawie koncepcji projekt budowlany i projekt wykonawczy....

4. Z uwagi na to, że ustawa ta nie wprowadza przepisu szczególnego, który regulowałby termin przedawnienia roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak również za przeniesienie własności egzemplarza utworu, zastosowanie znajdują ogólne przepisy kodeksu cywilnego o przedawnieniu, a konkretnie art. 118 k.c. in fine, gdyż obie strony procesu są przedsiębiorcami, a przedmiot umowy pozostaje w związku z przedmiotem ich działalności gospodarczej. Roszczenie powódki o zapłatę wynagrodzenia przedawnia się zatem z upływem trzyletniego terminu przedawnienia....

całe orzeczenie »

 

2016.07.13, wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi, sygn. akt II C 1550/14

1. ochronie autorsko - prawnej podlega również dowolnie krótki fragment utworu z zastrzeżeniem spełnienia przez niego cechy twórczości...

2. W pojęciu „rozpowszechnianie” kryje się, bowiem już intencja sprawcy, którą jest uczynienie utworu powszechnie znanym i w tym celu udostępnienie go innym osobom np. przez Internet. Przy czym nie można nieumyślnie „rozpowszechniać”....

całe orzeczenie »