Orzeczenia (słowo kluczowe - )

 

2016.11.16, wyrok Europejski Trybunał Sprawiedliwości, sygn. akt C-301/15

1. Artykuł 2 lit. a) i art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by uregulowanie krajowe, takie jak uregulowanie omawiane w postępowaniu głównym, powierzało organizacji upoważnionej do pobierania i dystrybucji opłat z tytułu praw autorskich wykonywanie prawa do zezwalania na zwielokrotnianie i publiczne udostępnianie w formie cyfrowej książek „niedostępnych”, a mianowicie książek opublikowanych we Francji przed dniem 1 stycznia 2001 r., które nie są już przedmiotem komercyjnego rozpowszechniania ani przedmiotem publikacji w formie drukowanej lub cyfrowej, nawet jeśli pozwala jednocześnie autorom tych książek lub innym podmiotom praw autorskich do tych książek na zgłoszenie sprzeciwu wobec tego wykonywania lub na jego powstrzymanie na warunkach zdefiniowanych w tym uregulowaniu....

całe orzeczenie »

 

2015.07.09, wyrok Sąd Najwyższy, sygn. akt I CSK 431/14

1. Wynagrodzenie to (…) ma charakter wynagrodzenia dodatkowego, odrębnego od wynagrodzenia, jakie artyście wykonawcy przysługuje z tytułu udziału w stworzeniu utworu audiowizualnego (…) Nie jest to wynagrodzenie przysługujące artyście wykonawcy od producenta utworu audiowizualnego, lecz od korzystającego z tego utworu poprzez wyświetlanie go w kinie......

2. Prawo współtwórców i artystów wykonawców do odrębnego wynagrodzenia tantiemowego, związanego z korzyściami jakie utwór audiowizualny przynosi na etapie korzystania z niego, odpowiada wymaganiom prawa wspólnotowego, z którymi zharmonizowane zostały przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych…...

3. Za właściwą uznać należy organizację, która po pierwsze - dysponuje uprawnieniem do zbiorowego zarządzania prawami w tym zakresie, a po drugie spełnia wymagania art. 107 u.p.a.p.p., a więc albo jest jedyną organizacją zbiorowego zarządzania działającą na danym polu eksploatacji, albo - jeżeli prawami na tym polu zarządza zbiorowo więcej organizacji - należy do niej twórca lub artysta wykonawca, a gdy twórca lub artysta wykonawca nie należy do żadnej organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa - jest organizacją wskazaną przez Komisję Prawa Autorskiego....

4. Zezwolenia wydawanie są przez ministra w oparciu o wnioski poszczególnych organizacji i nie wykazują jednolitości sformułowań, która uprawniałaby do wnioskowania o zakresie przyznanych uprawnień w drodze porównywania zezwoleń udzielonych różnym organizacjom zbiorowego zarządzania (…) Wykładnia zezwolenia wymaga zindywidualizowanego podejścia, powinna być oparta na rozważeniu postanowień konkretnego zezwolenia jako całości, a ewentualne odwołania do sformułowań zawartych w zezwoleniach udzielonych innym organizacjom nie mogą opierać się na prostym ich porównaniu....

5. Wyświetlanie utworu audiowizualnego w kinie nie jest odrębnym polem eksploatacji w rozumieniu art. 50 u.p.a.p.p lecz stanowi jedną z form eksploatacji utworu na polu wyświetlanie....

6. Wynagrodzenia z art. 70 ust. 21 u.p.a.p.p., które jest odrębnym, przyznanym artyście wykonawcy wynagrodzeniem należnym od korzystającego z utworu audiowizualnego. Wynagrodzenie to na podstawie art. 92 w zw. z art. 18 ust. 3 u.p.a.p.p. nie podlega zrzeczeniu się, zbyciu ani egzekucji. Nie mogło więc zostać skutecznie przeniesione przez artystę na producenta utworu audiowizualnego. Nie jest też objęte zakresem art. 87 ani art. 70 ust. 1 u.p.a.p.p....

całe orzeczenie »

 

2014.07.02, wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 1516/13

1. W sytuacji, gdy do zapłaty wynagrodzenia zobowiązani są bezpośrednio użytkownicy, a roszczenie o jego zapłatę przysługuje bardzo szerokiemu kręgowi podmiotów i rozciąga się na niemal wszystkie pola eksploatacji, dość trudno sobie wyobrazić realizację tak rozdrobnionego uprawnienia bez udziału organizacji zbiorowego zarządzania i to uzasadnia przyjęte rozwiązanie w art. 70 ust. 3 ustawy. Rola organizacji zbiorowego zarządzania jako pośrednika została wprost określona w ustawie. Okoliczność, że wykonując ją i dochodząc roszczeń przysługujących współtwórcom organizacja pobiera prowizję jest bez znaczenia dla oceny charakteru tej działalności, skoro opłata ta przeznaczona jest na finansowanie kosztów związanych z wyegzekwowaniem oraz podziałem pomiędzy uprawnionych autorów pobranego wynagrodzenia. Fakt objęcia zbiorowym zarzadzaniem prawa współautorów utworu audiowizualnego, nie powoduje zmiany ani charakteru ani statusu prawa tych współautorów....

2. Domniemanie z art. 105 ust. 1 u.p.a.p.p. ma na celu uproszczenie ułatwienie dowodzenia legitymacji organizacji zbiorowego zarządzania, zwalniając ją z potrzeby wykazywania legitymacji w odniesieniu zarówno do repertuaru określonej kategorii, jak i poszczególnych pozycji składających się na ten repertuar, wchodzący w zakres uzyskanego zezwolenia. Nie można zatem uzależniać wypłaty należnego wynagrodzenia autorskiego od wykazania przez organizację zbiorowego zarządzania, że powierzone jej zostały prawa w dochodzonym zakresie....

całe orzeczenie »