Orzeczenia (słowo kluczowe - )

 

2015.03.19, wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi, sygn. akt II C 1350/14

1. umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i nie może pozostawiać żadnych wątpliwości co do zakresu udzielonej licencji. Licencja może bowiem obejmować jedynie utwory wymienione explicite w umowie licencyjnej i tylko w zakresie wymienionych w umowie pól eksploatacji z jednoczesnym określeniem zakresu, miejsca i czasu korzystania przez uprawnionego z takiej licencji...

całe orzeczenie »

 

2015.11.27, wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 421/15

1. [...] co do charakteru prawnego każdej z trzech, łączących strony umów. Podstawą wywodzonego w niniejszej sprawie żądania pozwu nie była umowa sprzedaży towarów lecz umowa, łącząca elementy umów sprzedaży, świadczenia usług i udzielenia licencji. Z uwagi zaś na brak możliwości ścisłego rozgraniczenia, która z trzech kolejnych rat odnosiła się do zapłaty wynagrodzenia za ten element umowy, który dotyczyłby wyłącznie przeniesienia własności i wydania rzeczy na nabywcę, przyjąć należało, że dochodzone niniejszym pozwem roszczenie ulegało przedawnieniu na zasadach ogólnych, tj. z zachowaniem trzyletniego okresu przedawnienia, obowiązującego dla roszczeń, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą....

całe orzeczenie »

 

2017.02.09, postanowienie Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACz 76/17

1. Art. 21(1) ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (…) nie stanowi samodzielnej podstawy do ukształtowania stosunku prawnego, jakim byłaby umowa ustalająca wynagrodzenie pozwanego za umożliwienie powodom reemitowania utworów znajdujących się w zbiorowym zarządzie pozwanego....

2. Brak jest aktualnie w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych przepisu zawierającego upoważnienie do sądowego ukształtowania stosunku prawnego w drodze powództwa wytoczonego przez operatora sieci kablowych przeciwko właściwej organizacji zbiorowego zarządzania o udzielenie licencji....

całe orzeczenie »