Orzeczenia (słowo kluczowe - )

 

2017.02.09, postanowienie Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACz 76/17

1. Art. 21(1) ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (…) nie stanowi samodzielnej podstawy do ukształtowania stosunku prawnego, jakim byłaby umowa ustalająca wynagrodzenie pozwanego za umożliwienie powodom reemitowania utworów znajdujących się w zbiorowym zarządzie pozwanego....

2. Brak jest aktualnie w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych przepisu zawierającego upoważnienie do sądowego ukształtowania stosunku prawnego w drodze powództwa wytoczonego przez operatora sieci kablowych przeciwko właściwej organizacji zbiorowego zarządzania o udzielenie licencji....

całe orzeczenie »

 

2015.06.11, wyrok Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, sygn. akt I ACa 470/15

1. Przesłanką uruchomienia domniemania że to producent jest wyłącznie uprawniony do korzystania i rozporządzana utworem, jest poprzedzające go wykazanie w pierwszej kolejności okoliczności zawarcia umowy producenckiej, z której to uprawnienie wynika. Taka konstrukcja domniemania ma więc znaczenie dla rozkładu ciężaru dowodu. Istotnym jest bowiem, że obowiązek wykazania powyższej okoliczności obciąża zgodnie z regułami dowodzenia wynikającymi z art. 6 k.c. stronę kwestionującą istnienie legitymacji procesowej czynnej, a więc stronę pozwaną....

2. Wynagrodzenie przewidziane w wymienionym przepisie należy się wskazanym w nim osobom w oderwaniu od wyłącznego prawa do korzystania z utworu i rozporządzania nim przysługującego producentowi....

3. W art. 70 ust. 21 u.p.a.p.p nie chodzi bowiem o podstawowe wynagrodzenie, należne autorowi od producenta z tytułu stworzenia utworu i umownego przeniesienia majątkowych praw autorskich, lecz o wynagrodzenie niemal jednolicie, zarówno w piśmiennictwie, jak i w judykaturze uznawane za wynagrodzenie dodatkowe...

4. Użytkownicy utworu na ogólnych zasadach ponoszą więc nie tylko odpłatność z tytułu korzystania z utworu na rzecz aktualnego podmiotu autorskich praw majątkowych tj. producenta, ale także wyjątkowo, na podstawie szczególnej regulacji zawartej w art. 70 ust. 21 u.p.a.p.p uiszczają kolejne wynagrodzenie wymienionym w nim podmiotom....

5. Tytuł do dochodzenia tantiem audiowizualnych (wynagrodzenia dodatkowego) ma swoją podstawę nie w przepisach ogólnych, a wyłącznie w przepisie art. 70 ust. 21 u.p.a.p.p., a konkretnie, skoro roszczenie dotyczyło wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego, punkcie 4 przepisu art. 70 ust. 21 u.p.a.p.p. W ramach powyższego pola eksploatacji, jak nakazuje orzecznictwo rozumianego szeroko, chodzi też bowiem o zwielokrotnianie utworu audiowizualnego na płytach przeznaczonych do przekazywania na własność indywidualnym odbiorcom do ich osobistego użytku, w czym mieści się także sprzedawanie egzemplarzy czasopisma wraz z wyprodukowanym egzemplarzem płyty z filmem...

6. Powód, jak wskazuje na to treść wspomnianego zezwolenia, jest uprawniony do zbiorowego zarządzania prawami do określonych kategorii utworów, bez względu na to, kto jest uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do poszczególnych z nich, tj. czy przysługuje ono twórcy czy też producentowi. Na gruncie ww. przepisu w zakresie wykonywania zbiorowego zarządu stronie powodowej służy domniemanie, że jest uprawniona nie tylko do zarządzania i ochrony na wskazanych polach eksploatacji utworami, ale też, że w celu tej ochrony i na tym polu posiada legitymację procesową, jeśli wykazane zostanie, ... że określone kategorie dóbr zostały objęte uzyskanym zezwoleniem. Domniemanie, o którym mowa zwalnia tym samym organizację zbiorowego zarządzania od obowiązku wykazywania w zakresie pola eksploatacji określonego w zezwoleniu upoważnienia do reprezentacji zarówno w procesie o zapłatę, jak i o ujawnienie informacji i dokumentów...

7. Prawo do wynagrodzenia zastrzeżone na rzecz uprawnionych wymienionych w przepisie art. 70 ust 21 u.p.a.p.p może być dochodzone bez potrzeby obalania domniemania z art. 70 ust. 1. u.p.a.p.p. Innymi słowy, wystarczy zatem, że organizacja zbiorowego zarządzania powoła się na bezwzględne prawo do wynagrodzenia z art. 70 ust. 21 u.p.a.p.p. oraz swoją \"właściwość\" względem utworu, ... obalenie powyższego domniemania byłoby możliwe jedynie w przypadku wykazania przez pozwanego, że inna organizacja zbiorowego zarządzania wystąpi przeciwko niemu do tych samych utworów na tych samych polach eksploatacji,...

8. Legitymując się domniemaniem z art. 105 ust. 1 u.p.a.p.p., strona powodowa ma więc także prawo do żądania od pozwanego informacji o wykorzystaniu w utworach audiowizualnych utworów objętych przez niego zbiorowym zarządzaniem i ochroną na wskazanych polach, co statuuje art. 105 ust. 2. u.p.a.p.p. Nieuprawnione jest więc przyjęcie, że skoro powód nie jest uprawniony do dochodzenia ochrony praw autorskich do utworów wymienionych w pozwie, nie może domagać się udzielenia informacji na temat ich rozpowszechniania, skoro roszczenie informacyjne, o którym mowa w ww. przepisie jest odrębną, samodzielną i niezależną podstawą uprawniającą do wniesienia powództwa, która nie pozostaje w związku z faktem naruszenia autorskich praw majątkowych, ani w związku z naruszeniem innych uprawnień majątkowych wynikających z tego prawa....

9. Nie dyskwalifikuje roszczenia informacyjnego także ... okoliczność częściowego udzielenia przez stronę pozwaną żądanych informacji,...

całe orzeczenie »

 

2012.10.03, wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 371/12

1. Uwzględniając obowiązujący obecnie model apelacji pełnej, w którym obowiązkiem sądu odwoławczego jest w istocie ponowne, merytoryczne rozpoznanie sprawy w granicach zaskarżenia, jedynie w wyjątkowych sytuacjach zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. może wywrzeć zakładany przez skarżącego skutek. W większości przypadków bowiem nawet naruszenie dyspozycji tego przepisu nie wpływa na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd pierwszej instancji, ani nie uniemożliwia rozpoznanie sprawy przez sąd odwoławczy....

2. Treść art. 30 § 1 i art. 31 ustawy o prawie autorskim z 1952 r. dawała wyraźną podstawę dla wykładni, że autorskie prawa majątkowe mogą zostać zbyte w całości. Brak było również w ustawie z 1952 r. zakazu odnoszącego się do obrotu utworem (artystycznym wykonaniem) na polach nieznanych w chwili zawarcia umowy (art. 41 ust. 4 ustawy z 1994 r.). Skoro bowiem autorskie prawa majątkowe mogły być zbyte w całości, to zbywca wskutek tej czynności tracił prawa z wszelkimi przyszłymi konsekwencjami tego zdarzenia....

całe orzeczenie »