Orzeczenia

 

2015.07.15, wyrok Sąd Apelacyjny w Łodzi, sygn. akt I ACa 110/15

1. art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b upa uprawnia osobę, której autorskie prawa majątkowe zostały naruszone do żądania naprawienia wynikłej z tego szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, niezależnie od tego, czy naruszającemu można przypisać winę....

całe orzeczenie »

 

2014.12.17, wyrok Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt I C 2161/13

1. do oceny przedawnienia roszczenia znajduje zastosowanie przepis art. 442 1 § 1 k.c., który jako przepis szczególny wyłącza stosowanie regulacji art. 118 k.c. in fine. Zgodnie z powołanym przepisem roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia; jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia....

całe orzeczenie »

 

2016.11.09, wyrok Sąd Apelacyjny w Katowicach, sygn. akt I ACa 484/16

1. termin przedawnienia dla roszczenia zgłoszonego w pozwie wynosi 3 lata - art. 118 k.c., gdyż miesięczne wynagrodzenie ustalone w umowie stanowią należności okresowe....

całe orzeczenie »