Orzeczenia (słowo kluczowe - )

 

2017.02.07, wyrok Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, sygn. akt I ACa 1755/16

1. Prawo polskie nie wiąże obowiązku uiszczania tych opłat z faktem, czy dany podmiot jest nabywcą urządzenia. Opłaty są bowiem należne od importerów niezależnie od tego jak przebiega następnie system dystrybucyjny, czy zatem te urządzenia i nośniki są sprzedawane konsumentom (odbiorcom końcowym), czy innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Nadto obowiązek uiszczania opłat przez importerów jest także niezależny od tego, z jakiego kraju Unii Europejskiej, czy państwa trzeciego są sprowadzane te urządzenia (tak, wyrok SN z 26 czerwca 2013r. sygn. akt V CSK 366/12)....

2. Obowiązek przechowywania dokumentacji nie wynika jedynie z przepisów prawa finansowego, ale także prawa cywilnego. Skoro przepis art. 105 ust. 2 w zw. z art. 20 ust. 1 prawa autorskiego przewiduje obowiązek informacyjny po stronie przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu urządzenia lub nośniki mogące być podstawą do korzystania z prawa autorskich na zasadzie dozwolonego użytku. Obowiązek dotyczy udzielenia informacji i przedłożenia stosowanej dokumentacji. Nie ma wątpliwości, że obowiązek ten istnieje w okresie 10 lat, zgodnie z ogólną regułą przedawnienia roszczeń majątkowych (art. 118 k.c.). Nie można zatem przywoływać w tym zakresie argumentacji wynikającej z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości, który przewiduje obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej przez co najmniej 5 lat....

3. Przepisy ustawy o rachunkowości, które wyznaczają okres przechowywania dokumentacji finansowej na potrzeby kontroli prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz rachunkowości przedsiębiorstwa nie mogą wyznaczyć okresu, za który przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić informacje związane z innego rodzaju obciążeniami, w szczególności wynikających z roszczeń cywilnoprawnych (wyrok SA w Warszawie z 31 marca 2015r., sygn. akt I ACa 1402/14)....

4. Importerem jest podmiot, który zawodowo wprowadza na rynek (polski) towar z zagranicy, w tym także z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Do wykładni pojęcia import w rozumieniu tego przepisu nie mają zatem zastosowania przepisy podatkowe oraz celne (tak, wyrok SN z 11 kwietnia 2014r., I CSK 306/13; wyrok SN z 26 czerwca 2013r., V CSK 366/12; wyrok SA w Warszawie z 8 lutego 2011 r. I A Ca 924/10)....

całe orzeczenie »

 

2016.04.06, wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 353/15

1. (...) żądania informacyjne winno być uwzględniane w możliwie najszerszym zakresie, pozwalającemu stronie powodowej na weryfikację uzyskanych informacji. Wynika to z pomocniczego charakteru tej instytucji prawnej, która ma zapewnić powodowi pozyskanie informacji niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych wynagrodzeń i opłat, a w konsekwencji ułatwienie dochodzenia dalszych roszczeń wynikających z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych....

2. Informacja o liczbie sprzedanych urządzeń i nośników, nie stanowi informacji szczególnie wrażliwej ekonomicznie....

3. Zakres roszczenia informacyjnego musi być natomiast zbieżny z zakresem potencjalnego roszczenia o zapłatę....

4. (...) przedawnienia żądania informacyjnego znajdującego oparcie w dyspozycji art. 105 ust 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (...) w sytuacji gdy powodowi nie można przypisać przymiotu przedsiębiorcy, a nadto żądanie to nie ma charakteru okresowego, termin jego przedawnienia wynosi 10 lat....

całe orzeczenie »

 

2016.07.06, wyrok Sąd Najwyższy, sygn. akt IV CSK 653/15

1. Roszczenie informacyjne OZZ nie musi być kierowane przeciwko osobie, która naruszyła prawa autorskie, gdyż obok naruszyciela legitymowany biernie jest każdy podmiot, w którego posiadaniu znajdują się niezbędne informacje lub dokumenty. ...

2. W judykaturze przyjęto, że roszczenie informacyjne oparte na art. 105 ust. 2 u.p.a.p.p. dotyczy, obok wynagrodzeń sensu stricto, także potencjalnych roszczeń o zapłatę wynikających z naruszeń autorskich praw majątkowych (...). Sąd Najwyższy w obecnym składzie podziela ten pogląd wskazując, że do OZZ należy wybór jaki poczyni użytek z informacji, w szczególności czy i o jakie roszczenie wystąpi na drogę sądową, a podstawa faktyczna i prawna powództwa o zasądzenie będzie podlegała weryfikacji w tym postępowaniu. ...

3. „niezbędność", czyli potrzebę identyfikowaną celem (tu: ustalenie wysokości), a nie na powinność wykazania już w tym postępowaniu istnienia zobowiązania pozwanego....

4. Charakter roszczenia informacyjnego opartego na art. 105 ust. 2 u.p.a.p.p. wyklucza wprowadzenie wymogu bezpośredniego związania z innym, potencjalnym postępowaniem rozpoznawczym. Nie można tym samym podzielić, jako niedostatecznie umotywowanego, poglądu Sądu Najwyższego wyrażonego w uzasadnieniu cyt. wyroku z dnia 17 września 2014 r., I CSK 621/13, w myśl którego nie jest możliwe, bez dostatecznego skonkretyzowania przez OZZ ewentualnych przyszłych roszczeń, określenie obowiązku w zakresie udostępnienia niezbędnych informacji i dokumentów, gdyż tylko zgłoszone roszczenie i jego charakter będą limitować zakres informacyjny korzystającego/naruszyciela, a nie odwrotnie. ...

5. Dopiero na podstawie uzyskanych informacji możliwe będzie stwierdzenie czy jakiekolwiek zobowiązanie, będące źródłem obowiązku pozwanego powstało, a jeżeli tak to czy już wygasło ze skutkiem zaspokojenia w całości lub w części (np. na skutek dobrowolnego świadczenia), czy też istnieje nadal w tym jako roszczenie niezupełne, które dłużnik może ubezskutecznić poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia. ...

6. OZZ może korzystać również ze środków procesowych przewidzianych w art. 47 (jako przedstawiciel twórcy) i art. 80 ust. 1. Wykluczając superfluum uznać zatem należy, że roszczenie informacyjne z art. 105 ust. 2 jest niezależne i odmienne od środków wskazanych wyżej, w szczególności nie wymaga wykazania przesłanki zindywidualizowanego interesu prawnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. III CSK 30/11, nie publ.)....

7. Informacje, pozyskane w następstwie wykonania orzeczenia, nie tylko umożliwiają dokonanie przez OZZ oceny, czy wystąpić z roszczeniem o zasądzenie ale i uprzedzają naruszyciela o takiej możliwości, co świadczy o nadaniu roszczeniu informacyjnemu również charakteru ostrzegawczego i prewencyjnego. Jego następstwem może być uniknięcie kolejnego procesu. Zgodzić się należy z cyt. wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. III CSK 30/11, że ochrona praw twórców, która była przyczyną wprowadzenia tej regulacji stałaby się iluzoryczna, gdyby organizacja zbiorowego zarządzania była pozbawiona możliwości pozyskania wiedzy co do rzeczywistego zakresu korzystania przez zobowiązanego z chronionych przez nią utworów przed wszczęciem procesu o zapłatę. ...

8. Brak podstaw do wprowadzenia wymogu uprawdopodobnienia ew. przyszłego powództwa o zasądzenie obejmującego oznaczenie jego zakresu czasowego, rodzaju i podstawy prawnej, a za wystarczające należy uznać ogólne wskazanie przez OZZ, w ramach podstawy faktycznej powództwa informacyjnego, jakie utwory są chronione prawem autorskim i należą do zakresu jego uprawnień. Jeżeli brak możliwości określenia tych utworów, a fakt ich wykorzystywania z uwagi na przedmiot działalności pozwanego jest prawdopodobny, wystarczy określenie kategorii praw i pola eksploatacji, wyznaczonych przez zezwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz ogólne odwołanie do repertuaru, aby pozwany mógł stwierdzić czy objęte nimi utwory wykorzystywał i w jakim rozmiarze. ...

9. Roszczenie informacyjne przedawnia się w terminie dziesięciu lat, a nie z upływem trzech lat według reguł przewidzianych dla odpowiedzialności deliktowej. ...

całe orzeczenie »