Orzeczenia (słowo kluczowe - )

 

2018.02.28, wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 1882/16

1. Z uwagi na wprowadzone domniemanie przyjmuje się, że organizacja zbiorowego zarządzania w razie potrzeby wystąpienia o ochronę prawną powinna przedłożyć wyłącznie wspomniane zezwolenie i wskazać, że  proces dotyczy takiego korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które podpada pod zakres zezwolenia. Bezzasadne jest domaganie się wykazania, że organizacja posiada zezwolenie na sprawowanie zarządu w odniesieniu do konkretnego przedmiotu prawa objętego zarządem. Jakkolwiek powyższe domniemanie jest wzruszalne, to jednak dla jego uchylenia nie wystarcza, jak zdaje się ujmować swój obowiązek dowodowy strona skarżąca, samo odwołanie się do działania w analogicznym zakresie innej organizacji zbiorowego zarządzania....

2. dla wyjaśnienia legitymacji powoda nie było konieczne przeprowadzanie analizy z poszczególnych umów o powierzenie zarzadzania prawami autorskimi. Zakres utworów objętych zarządzeniem na poszczególnych polach eksploatacji, tak w przypadku powoda, jak i Stowarzyszenia Filmowców Polskich, wynikał z treści udzielonych tym organizacjom zezwoleń. Jak przy tym ustalono, obie te organizacje działają wprawdzie na tych samych polach eksploatacji, ale wykonują zarząd innych kategorii utworów: SFP –  utworów audiowizualnych, a powód  -  utworów wkładowych w utworach audiowizualnych....

3. roszczenie informacyjne ma samodzielny charakter materialnoprawny (...) nie pozostaje w ścisłym związku z innym postępowaniem rozpoznawczym, jest dopuszczalne nawet wówczas, gdy właściwa organizacja nie zamierza realizować na drodze sądowej określonych opłat czy wynagrodzeń (...) Uzyskane za jego pomocą informacje mogą posłużyć dopiero do upewnienia się czy doszło do naruszenia autorskich prawa majątkowych bądź ustalenia czy wygasła  zobowiązaniowa podstawa do żądania wynagrodzenia (np. wskutek dokonanej zapłaty) albo  tylko do kontroli danych, które zostały wcześniej dobrowolnie przekazane bądź wreszcie  - do dokonania podziału świadczeń między uprawnionych....

4. w ramach obowiązków dowodowych organizacji zbiorowego zarządzania występującej  z roszczeniem informacyjnym nie mieści się powinność antycypacyjnego wykazania istnienia konkretnego zobowiązania pozwanego, gdyż jest to materia potencjalnego przyszłego postępowania o zasądzenie....

5. dochodzenie przez organizację zbiorowego zarządzania roszczeń informacyjnych nie może być kwalifikowane jako związane z działalnością gospodarczą (...) Nawet zatem jeśli organizacja zbiorowego zarządzania może być uznana za przedsiębiorcę, w szczególności w świetle prawa publicznego, to realizacja  uprawnień zmierzających do wykonywania zarządu prawami autorskimi  powierzonymi stowarzyszeniu przez twórców nie wyczerpuje kryteriów właściwych działalności gospodarczej....

całe orzeczenie »

 

2017.02.07, wyrok Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, sygn. akt I ACa 1755/16

1. Prawo polskie nie wiąże obowiązku uiszczania tych opłat z faktem, czy dany podmiot jest nabywcą urządzenia. Opłaty są bowiem należne od importerów niezależnie od tego jak przebiega następnie system dystrybucyjny, czy zatem te urządzenia i nośniki są sprzedawane konsumentom (odbiorcom końcowym), czy innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Nadto obowiązek uiszczania opłat przez importerów jest także niezależny od tego, z jakiego kraju Unii Europejskiej, czy państwa trzeciego są sprowadzane te urządzenia (tak, wyrok SN z 26 czerwca 2013r. sygn. akt V CSK 366/12)....

2. Obowiązek przechowywania dokumentacji nie wynika jedynie z przepisów prawa finansowego, ale także prawa cywilnego. Skoro przepis art. 105 ust. 2 w zw. z art. 20 ust. 1 prawa autorskiego przewiduje obowiązek informacyjny po stronie przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu urządzenia lub nośniki mogące być podstawą do korzystania z prawa autorskich na zasadzie dozwolonego użytku. Obowiązek dotyczy udzielenia informacji i przedłożenia stosowanej dokumentacji. Nie ma wątpliwości, że obowiązek ten istnieje w okresie 10 lat, zgodnie z ogólną regułą przedawnienia roszczeń majątkowych (art. 118 k.c.). Nie można zatem przywoływać w tym zakresie argumentacji wynikającej z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości, który przewiduje obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej przez co najmniej 5 lat....

3. Przepisy ustawy o rachunkowości, które wyznaczają okres przechowywania dokumentacji finansowej na potrzeby kontroli prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz rachunkowości przedsiębiorstwa nie mogą wyznaczyć okresu, za który przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić informacje związane z innego rodzaju obciążeniami, w szczególności wynikających z roszczeń cywilnoprawnych (wyrok SA w Warszawie z 31 marca 2015r., sygn. akt I ACa 1402/14)....

4. Importerem jest podmiot, który zawodowo wprowadza na rynek (polski) towar z zagranicy, w tym także z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Do wykładni pojęcia import w rozumieniu tego przepisu nie mają zatem zastosowania przepisy podatkowe oraz celne (tak, wyrok SN z 11 kwietnia 2014r., I CSK 306/13; wyrok SN z 26 czerwca 2013r., V CSK 366/12; wyrok SA w Warszawie z 8 lutego 2011 r. I A Ca 924/10)....

całe orzeczenie »

 

2016.04.06, wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 353/15

1. (...) żądania informacyjne winno być uwzględniane w możliwie najszerszym zakresie, pozwalającemu stronie powodowej na weryfikację uzyskanych informacji. Wynika to z pomocniczego charakteru tej instytucji prawnej, która ma zapewnić powodowi pozyskanie informacji niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych wynagrodzeń i opłat, a w konsekwencji ułatwienie dochodzenia dalszych roszczeń wynikających z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych....

2. Informacja o liczbie sprzedanych urządzeń i nośników, nie stanowi informacji szczególnie wrażliwej ekonomicznie....

3. Zakres roszczenia informacyjnego musi być natomiast zbieżny z zakresem potencjalnego roszczenia o zapłatę....

4. (...) przedawnienia żądania informacyjnego znajdującego oparcie w dyspozycji art. 105 ust 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (...) w sytuacji gdy powodowi nie można przypisać przymiotu przedsiębiorcy, a nadto żądanie to nie ma charakteru okresowego, termin jego przedawnienia wynosi 10 lat....

całe orzeczenie »