Orzeczenia (słowo kluczowe - )

 

2016.03.22, wyrok Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1742/15

1. Przepis art. 47 u.p.a.p.p. przyznaje twórcy roszczenie informacyjne, tj. uprawnienie pozwalające żądać informacji oraz dostępu do dokumentacji mających znaczenie dla określenia wysokości wynagrodzenia autorskiego. Przyznane przez ww. przepis roszczenie składa się z dwóch elementów: roszczenia informacyjnego w ścisłym rozumieniu tego słowa oraz prawa żądania dostępu do dokumentacji. Zakres możliwych do żądania informacji został w ww. ustawie określony jedynie funkcjonalnie jako informacje mające istotne znaczenie dla określenia wysokości wynagrodzenia. Tak szerokie ujęcie wymaga racjonalizacji w drodze wykładni, ponieważ przyznane w celu ochrony autora uprawnienie stwarza zagrożenie dla uzasadnionych i zasługujących na ochronę interesów drugiej strony umowy. Informacje, których można żądać na podstawie art. 47 u.p.a.p.p., a także oczywiście dokumentacja, mogą w szczególności stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 u.z.n.k. Nadto zakres, w jakim autor chce badać dokumenty wydawnictwa musi być zakreślony w rozsądnych granicach....

całe orzeczenie »

 

2014.05.30, postanowienie Sąd Apelacyjny w Poznaniu, sygn. akt I ACz 835/14

1. Przepis art. 80 ust. 1 pkt 2 u.p.a.p.p. wprowadza swoistą regulację, której celem jest umożliwienie uprawnionemu podjęcia decyzji w przedmiocie dochodzenia roszczeń, o których mowa w jej art. 79 ust. 1 u.p.a.p.p. oraz określenia zakresu żądań w wypadku wytoczenia powództwa. W konsekwencji zatem "interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia" w tego rodzaju przypadkach istnieje wówczas, gdy bez zobowiązania naruszającego majątkowe prawo autorskie do udzielenia stosownych informacji lub udostępnienia dokumentów, strona nie jest w stanie ustalić zakresu dokonanych naruszeń tego prawa, a tym samym sprecyzować podstawy faktycznej powództwa, oraz dochodzonych roszczeń....

całe orzeczenie »

 

2012.12.21, postanowienie Sąd Apelacyjny w Białymstoku, sygn. akt I ACz 1379/12

1. Zabezpieczenie dowodów, na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 1 prawa autorskiego, wymaga, podobnie jak udzielenie zabezpieczenia na zasadzie art. 7301 § 1 k.p.c., uprawdopodobnienia roszczenia oraz interesu prawnego w zabezpieczeniu, polegającego przede wszystkim na istnieniu rzeczywistej obawy co do niewykonalności lub zbytniego utrudnienia przeprowadzenia dowodu w toku późniejszego procesu cywilnego. Obie wymienione przesłanki powinny być spełnione łącznie....

całe orzeczenie »