Orzeczenia

 

2008.12.11, wyrok Europejski Trybunał Sprawiedliwości, sygn. akt C- 52/07

1.  Artykuł 82 WE należy interpretować w ten sposób, że organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi zajmująca pozycję dominującą na znacznej części wspólnego rynku nie nadużywa tej pozycji w sytuacji, gdy stosuje wobec prywatnych stacji telewizyjnych - z tytułu wynagrodzenia należnego za emisję telewizyjną utworów muzycznych chronionych prawem autorskim - model ustalania wynagrodzenia, zgodnie z którym wysokość tego wynagrodzenia odpowiada części przychodów tych stacji, pod warunkiem że ta część jest ogólnie proporcjonalna do ilości utworów muzycznych chronionych prawem autorskim rzeczywiście lub potencjalnie emitowanych w telewizji, chyba że inna metoda pozwala na identyfikację i bardziej precyzyjny pomiar wykorzystania tych utworów, jak i oglądalności, nie prowadząc jednak do nieproporcjonalnego zwiększenia kosztów zarządzania umowami i nadzoru nad korzystaniem ze wspomnianych utworów....

2. Artykuł 82 WE należy interpretować w ten sposób, że organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi - obliczając zapłatę pobieraną z tytułu wynagrodzenia należnego za emisję telewizyjną utworów muzycznych chronionych prawem autorskim w odmienny sposób w zależności od tego, czy chodzi o prywatne spółki zajmujące się emisją telewizyjną, czy też o nadawców publicznych - może nadużywać pozycji dominującej w rozumieniu tego artykułu, jeżeli stosuje wobec tych spółek nierówne warunki do świadczeń równoważnych i stwarza im przez to niekorzystne warunki konkurencji, chyba że taka praktyka może być obiektywnie uzasadniona....

całe orzeczenie »

 

2008.11.25, uchwała Sąd Najwyższy, sygn. akt III CZP 57/08

1. Pojęcie \"nadawanie utworu w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworu\" użyte w art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) nie obejmowało reemisji utworu przez operatorów sieci kablowych....

2. Domniemanie przewidziane w przepisie (art. 70 ust. 1 - przyp. red.)stosuje się zarówno do utworów stworzonych (wykorzystanych) dla dzieła audiowizualnego, jak i do utworu audiowizualnego jako całości.  ...

3. Wynagrodzenie przewidziane w art. 70 ust. 2 Pr. aut., należy się wymienionym w nim osobom w oderwaniu od wyłącznego prawa do korzystania z utworu i rozporządzania nim. Jest to wynagrodzenie dodatkowe, niezależne od praw autorskich przysługujących producentowi (istniejące obok praw majątkowych producenta), a jego podstawą nie są „zasady ogólne\", lecz konkretny przepis ustawy - art. 70 ust. 2 Pr. aut....

4. Twórca, pomimo wyzbycia się praw majątkowych związanych ze stworzeniem utworu w wyniku umownego ich przeniesienia na producenta, uzyskuje - na podstawie ustawy (art. 70 ust. 2 Pr. aut.) - uprawnienie do wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworu na polach przez nią określonych. Trudno zaprzeczyć, że to wynagrodzenie, oderwane od autorskiego bezwzględnego prawa majątkowego do utworu, ma charakter uprzywilejowany jako niepodlegające zrzeczeniu się, zbyciu ani egzekucji (art. 18 ust. 3 Pr. aut.)....

5. Jeżeli ustawa przyznaje dodatkowe wynagrodzenie w sposób skonkretyzowany, wyczerpująco wymieniając pola eksploatacji, z którymi łączy uprawnienie do wynagrodzenia, to nieobjęcie taką regulacją określonego sposobu eksploatacji (tu: reemisji) nie oznacza, że twórca został pozbawiony należnego wynagrodzenia, lecz, że nie zostało mu przyznane dalsze - poza zawartymi w zamkniętym katalogu - wynagrodzenie dodatkowe....

6. Eksploatacja utworu w sieci kablowej nie ma charakteru szczególnego, gdyż jest jednym z wielu normalnych sposobów korzystania z utworu audiowizualnego....

7. Stwierdzenie, że ustawa nie przewiduje dla współtwórców utworu audiowizualnego wynagrodzenia z tytułu reemisji, nie powoduje, iż wynagrodzenia takiego nie mogą otrzymać, lecz oznacza, że twórcy będą je mogli uzyskać tylko na podstawie umowy.(...); brak podstawy ustawowej nie eliminuje umownej podstawy uzyskania takiego wynagrodzenia....

8. Możliwość osiągania przez korzystających z utworów audiowizualnych korzyści z ich eksploatacji nie jest przywilejem, lecz następstwem odpłatnego nabycia przez nich majątkowych praw do dzieła audiowizualnego. Obowiązek dwukrotnego - na rzecz producenta i na rzecz współautorów - ponoszenia opłat wynika z ustawy, ale też tylko w granicach zakreślonych przez ustawę powinien się mieścić....

całe orzeczenie »

 

2007.12.27, wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt II C 1040/06

1. Przesłanką zasadności roszczenia o zapłatę było ustalenie czy powodowi przysługuje roszczenie o zapłatę z tytułu eksploatacji utworu w tym ustalenie autorstwa utworu...

całe orzeczenie »