Bibliografie

Jan Błeszyński, Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6 rok 2004r.
Jan Błeszyński, Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi de lege lata i de lege ferenda, ekspertyza nr 29 z marca 2000 wykonana na zlecenie Biura studuów i ekspertyz Kancelarii Sejmu
Jan Błeszyński, Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4 rok 2000r.
Jan Błeszyński, Zmian wiele, barkuje bardzo ważnych, Rzeczpospolita rok 2000
Jan Błeszyński, Zmiany powinny pójść daleko, wywiad, Biblioteka anali z 20 czerwca 2006 nr 14 rok 2006
Jan Błeszyński, Znaczenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE dla ewolucji polskiego prawa autorskiego, Zbiorowe zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w związku z implementacją Dyrektywy Parlamen rok 2016