Publikacje

 

Prof. dr hab. Jan Błeszyński, Konstrukcja praw do utworu audiowizualnego, Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej., nr periodyku -, 2011 r.

Zagadnieniem, które wymaga rozstrzygnięcia, jako podstawowe, jest pojęcie utworu audiowizualnego. Rozbieżności w wyrażanych w tym zakresie stanowiskach są znaczne. Ujęcie skrajne kryterium wyróżniającego upatruje w stosowaniu środków audiowizualnych zdolnych do oddawania wrażenia ruchu. Ujęcie tradycyjnie upatruje prototypu w filmie fabularnym. Stanowisko umiarkowane, którego jestem zwolennikiem, kryterium upatruje w stosowaniu metody filmowej, bez względu na zastosowane środki produkcji i rozpowszechniania oraz przeznaczenie. Pozwala to na objęcie tym pojęciem wszelkich postaci produkcji opartych na scenariuszu, a więc obejmuje wszelkie rodzaje produkcji filmowej, a także telewizyjnej, podobnie video clipy, filmy reklamowe, popularno-naukowe, naukowe, instruktażowe. Poza granicami tego pojęcia pozostawia natomiast …

cała publikacja »

Prof. dr hab. Jan Błeszyński, Korzystanie z utworów w antologii, Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, 2015 r.

Problematyka wykorzystania utworów w antologii pojawia się w orzecznictwie stosunkowo rzadko. W praktyce natomiast wątpliwości związane z pojęciem antologii i jej statusem w świetle art. 29 ust. 21 pr. aut. są bardzo częste, zwłaszcza że praktyka wydawnicza w tym zakresie jest rozbieżna…

cała publikacja »

Prof. dr hab. Jan Błeszyński, Obowiązek i charakter zatwierdzenia przez Komisję Prawa Autorskiego tabel wynagrodzeń autorskich, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr periodyku 3, 1998 r.

Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń jest uprawnie­niem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Brak obowiązku przedkładania tabel do zatwierdzenia jest elementem systemu występującym w precyzyjnie ukształtowanym w ustawie mechanizmie równowagi. Elementami tego mechanizmu jest system licencjonowania organizacji w systemie koncesyjnym, poddanie ich kontroli minis­tra kultury i sztuki oraz nałożenie na organizacje zbiorowego zarządzania wprost w ustawie wielu obo­wiązków, które powinny być przestrzegane, niezależnie od obowiązków wynikających z ustawy oraz z kodeksu cywilnego z tytułu powierzenia zarządu cudzych praw, prowadzenia ich z mocy ustawy, jak i bez zlecenia.

cała publikacja »